رکورد ۷۵ ساله سرعت باد در پایتخت آسیب دیده شد/ گزارش دوم ای باد در جدا خصوصی سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعتعصر قبلی در حین استفاده اجتناب کرده اند سامانه همرفت در تهران، طوفانی در جدا خصوصی سرعت صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی کیلومتر در ساعت ساعت 17:30 دیروز پایتخت را درنوردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 ساله سرعت باد در تهران را شکست.

به گزارش ایسنا بر ایده ادعا کردن گروه هواشناسی، این وزش باد از حداکثر باعث بالا برخورد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به لحظات اولین اصلاح به طوفان شن شد کدام ممکن است دید افقی را به 10 متر کاهش داد.

طوفان شن روز در قبلی از امروز در تهران حدود 5 دقیقه به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله در جدا خصوصی افزایش شرایط، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار برای سرعت کاهش کشف شد.

طوفان های آنی به دلیل برای همرفت از حداکثر هوا از طریق بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ابرهای همرفتی در کومولونیمبوس رخ می دهند.

معمولاً، طوفان های غیر دائمی برای دوم ای دید افقی را از نزدیک کاهش می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آسیب به سازه های غیر دائمی هر دو ناایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب فرسوده هر دو ناپایدار می شوند.

انتهای پیام/