رویکرد تربیتی کدام ممکن است حجت الاسلام شفیعی به دلیل آن خواهد شد پیروی کرد، الگویی بودایسنا/ خوزستان رئیس {حلقه}‌های شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخا اظهار داشت: حجت‌الاسلام شافعی در حفاظت به دلیل نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به‌عنوان شهرت مدرسین دریغ {نکرد}.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد امام در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشمند، اظهار داشت: مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی، درک اخلاق در مؤسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده {بوده است}. در سی 12 ماه قبلی در سطوح شگفت انگیز بخش تدریس می کرد. او می رود خوب انقلابی به تمام معنا بود.

وی اظهار داشت: حجت الاسلام شفیعی چون گسترده مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره مردم بود در حفاظت به دلیل نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت دریغ {نکرد}. رویکرد دانشگاهی او می رود نیز نمونه زدنی بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درک یکپارچه داد: وی در بخش علمیه شناخته شده به عنوان شخص خاص باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخشان بین شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپراستار بود. او می رود به هیچ وجه به دلیل افتخار داشتن برادر شناخته شده به عنوان شهید یاد نمی کرد، با این وجود همه وقت شخصی را مرهون انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا می دانست.

رئیس بخش علمیه شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخا اظهار داشت: {شخصیت} مرحوم شفیعی به گونه ای بود کدام ممکن است وقتی همراه خود ایشان صحبت می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف ایشان می نشستیم اوقات فراغت خاصی داشتیم. وقتی به سوزا می به اینجا رسید همه وقت به من خواهم کرد تذکر می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می اظهار داشت من خواهم کرد همراه خود بايد صحبت {نمی کنم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {نبودی} بالاتر صحبت می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این صحبت ها آرم می دادند کدام ممکن است دارای تواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق فشرده هستند.

انتهای پیام