روزنامه نگار نمی تواند پایین میزش بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره فاجعه بنویسدیکی اجتناب کرده اند اساتید ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه نگاری رعایت سه نکته را در روزنامه نگاری فاجعه حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم از آن آگاه است: اطلاع رسانی بلافاصله به گروه های مربوطه، حضور خبرنگار در صحنه حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود نبودن خبرنگار به پتانسیل ها فعلی. حقایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت اطلاعات می رود.

مجید رضائیان – درک ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه نگاری – معتقد است کدام ممکن است رعایت سه نکته در خصوص هنجارهای روزنامه نگاری فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات رسانه در زمان فاجعه حیاتی است.

وی در انگیزه این سه نکته مهم به ایسنا می گوید:

1. ما اعلان های دیرهنگام داریم. در مواقع فاجعه باید اطلاعات روز داشته باشیم. واحدهای اطلاع رسانی در همه بخش ها زودتر اطلاع رسانی را اذیت کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را قطره قطره منتشر شده نکنند. به عادی شده است کدام ممکن است افسران به فرماندهی در زمان فاجعه از نزدیک اجتناب کرده اند اطلاع رسانی عقب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده خصوصی را می کنند کدام ممکن است اطلاعات چاپ شده نشود. در صورت عدم اطلاع رسانی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روز به خبرنگاران در شرایط بحرانی، مشتریان دنیای آنلاین ما جایگزین تخلیه اطلاعات کذب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامد را خواهند داشت.

این 2. روزنامه نگار در همه فاجعه ها باید بداند کدام ممکن است روزنامه نگاری فاجعه خوب موضوع است. نمی شود خوب خبرنگار در شرایط بحرانی پایین میز بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببیند دیگران چه مشاوره اند. روزنامه نگاری میدانی ما در فاجعه ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است روزنامه نگاری فاجعه اساساً تعریفی جز در بخش ندارد.

3. روزنامه نگاران باید اجتناب کرده اند واقعیت گرایی در جهت اطلاعات محور حرکت کنند. حقایق زیادی در دنیای آنلاین ما موجود است در جدا خصوصی این جاری اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی ندارند. شناخته شده چون مثال شهروندخبرنگار فیلمی اجتناب کرده اند خوب حادثه در دنیای آنلاین ما چاپ شده کرده در جدا خصوصی این جاری اطلاعات دقیقی ندارد. این احتمال موجود است خوب سرنخ برای خبرنگار باشد، در جدا خصوصی این جاری نمی تواند ملاک بی نظیر باشد. روزنامه نگاری باید برود به شبیه به اندازه اطلاعات از محسوس بگیرد. خواهید کرد می توانید اجتناب کرده اند حقایق جامعه های اجتماعی از مزایای، اگر صحیح باشد اشکالی ندارد، در جدا خصوصی این جاری خبرنگار باید اینها را اصلاح به خبر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید موج تحمیل تنبل.

رضائیان در جدا خصوصی از محسوس اینکه در سه موضوع فوق ضرر داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره اولین کاری کدام ممکن است رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران در زمان بروز فاجعه باید انجام دهند، انگیزه می دهد: اولین کاری کدام ممکن است در روزنامه نگاری فاجعه انجام می دهیم تشکیل خوب میز فاجعه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تعدادی از مورد تشکیل شده است. سرویس معمولاً منشی سرویس را شناخته شده چون به فرماندهی میز فاجعه محدوده نمی شود، یکی اجتناب کرده اند دستیاران سردبیر به فرماندهی میز فاجعه تبدیل می تواند. این مقدماتی چیزی است کدام ممکن است اتفاق است. دوم اینکه تمامی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مرتبط در جدا خصوصی موضوع احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد می شوند. سپس نوبت به جدول فاجعه می رسد. یعنی به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است خبرنگاران اعزامی به محل حادثه برسند، همه باید اوج پل ها را در زمان خاص شده پیدا کنند به شبیه به اندازه زمان اجتناب کرده اند انگشت نرود. سوم اینکه اشخاص حقیقی بلافاصله به محل حادثه اعزام می شوند. بدون در تذکر تکل چقدر اطلاعات دارند، خبرنگار باید آنجا باشد. در فاجعه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث، خبرنگار در میدان حضور دارد، هر چیزی غیر اجتناب کرده اند این غیر قابل پاسخگویی است، از اگر خبرنگار حضور نداشته باشد، رسانه‌ها خطا می‌کنند، خبر را گزارش می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تکذیب می‌کنند.

این درک ارتباطات، چهارمین مورد را تجارت مختصر مدت خبر بر ایده ساعت (اطلاعات اورژانس)، توسط خبرنگار اعزامی به محل حادثه اشاره کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه می دهد: پس اجتناب کرده اند تخلیه تعدادی از خبر اجتناب کرده اند سوی خبرنگار در ساعات اولین، گزارش کاملی حاضر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاصه کار بعدی خصوصی را در جدا خصوصی محافظت تصویر (گزارش تصویر) a باشکوه مفصل حاضر می دهد. پس اجتناب کرده اند خبر جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاصه، خبرنگاران باید به سراغ 2 نیمه آخر خبر یعنی چگونگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرایی رویداد بروند کدام ممکن است به آنها اجزا پویا می گویند. پس اجتناب کرده اند آن، خبرنگار باید در آرزو کرد موضوعات خاص باشد. مثلاً در زلزله، مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندی مفید اجتناب کرده اند زیر ذرات درجه آمدند; اینگونه است کدام ممکن است اطلاعات ویژه رسانه ها به فاجعه می پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگار در جدا خصوصی این خبر می درخشد چون خبر خودش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رسانه های تولید عکس کشف شد نمی شود.

انتهای پیام