روایت بهادری جهرمی به دلیل دیدار رئیس جمهور همراه خود {دانشجویان}


روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دیدار رئیس جمهور همراه خود {دانشجویان} در ماه رمضان را دیداری همراه خود سوال های خاص، انتقاد مداوم {دانشجویان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} های کلیدی پر جنب و جوش دانست.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت: دیدار رئیس جمهور رمضانی همراه خود {دانشجویان} بازگشت به روزهای پرشور دانشکده ام بود.

برخورد صمیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمانه همراه خود سوال های خاص، انتقاد مداوم {دانشجویان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} های خاص رئیس جمهور همراه خود گفتگوی بینی به بینی پس به دلیل صرف صبحانه منجر به.

روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

انتهای پیام