توسعه خرید و فروش بین المللی به سه شانس به کاهش کشف شدگروه خرید و فروش بین المللی (WTO) در داخل بحبوحه کووید، پیشگویی کردن شخصی را برای توسعه خرید و فروش بین المللی در داخل 12 ماه 2022 به کاهش می دهد.

به گزارش ایسنا، گروه خرید و فروش بین المللی روز سه‌شنبه پیش‌سوراخ بینی شخصی به همین دلیل توسعه خرید و فروش بین المللی را به همین دلیل 4.7 شانس در داخل 12 ماه جاری به 4.3 شانس به کاهش داد کدام ممکن است چه چیزی مسئول چه چیزی بود آن قرار است تاثیرات نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه غذایی بالقوه قابل انتساب به هزینه‌های نخست بود. کنترل کنید

بر ایده گزارش دیده بان خرید و فروش بین المللی، این {درگیری} کدام ممکن است اکنون در داخل هفتمین هفته شخصی قرار دارد، سیستم مالی بین المللی را در داخل برهه حساسی خرس تاثیر قرار اطلاعات است در نتیجه کل شما گیری ویروس کرونا، به طور قابل توجهی محدودیت های چین همچنان بر الگو تقویت تاثیر می گذارد.

نگوزی اوکونجوویلا، سرپرست کل شما گروه خرید و فروش بین المللی در داخل منصفانه کنوانسیون مطبوعاتی ذکر شد: طنین مقرون به صرفه این {درگیری} فراتر به همین دلیل مرزهای اوکراین به احتمال زیاد خواهد بود. اکنون مشهود است کدام ممکن است {آسیب} مضاعف {بیماری} کل شما گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد، زنجیره تامین را مختل کرده، فشارهای تورمی را بهبود اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتظارات} برای توسعه تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را به کاهش اطلاعات است.

به گزارش رویترز، آژانس {مستقر} در داخل ژنو پیش بینی دارد خرید و فروش بین المللی در داخل 12 ماه 2023 به میزان 3.4 شانس توسعه تدریجی، با این وجود به این برآوردها آرامش خاطر ندارد. اوکونجوویلا ممکن است حتی کسب اطلاعات در مورد منصفانه فاجعه غذایی عظیم در نتیجه اختلال عملکرد در داخل صادرات به همین دلیل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، هر کدام تامین‌کننده مهم غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موارد، هشدار داد کدام ممکن است می‌تواند بر کشورهای فقیر به همین دلیل جمله حدود 35 واردکننده آفریقایی {تأثیر} بگذارد.

رابرت کوپمن، اقتصاددان ارشد گروه خرید و فروش بین المللی ذکر شد: «توالی‌ای به همین دلیل {شرایط} قابل توجه دشوار است در داخل سیستم مالی بین المللی ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود خرید و فروش انعطاف‌پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارها کسب اطلاعات در مورد بالا بین المللی‌سازی بی‌ایده است».

انتهای پیام