رتبه 90 ایران در شاخص «کنار آمدن با اپیدمی» در بین 195 ملت / رتبه 46 در «پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری»


بر مقدمه برآوردهای بین المللی، هیچ کشوری آمادگی فشرده برای کنار آمدن با اپیدمی ها را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شاخص ایران در بین 195 ملت رتبه 90 را به شخصی اختصاص دانش است، در حالی تخصصی ایجاد می کند شاخص پاسخ به زودی، ایران همراه خود {امتیاز} 36.4 در بین 195 ملت در رتبه 94 قرار دارد. .

امیرعباس محمدی کوشکی سرپرست نیروی کار نوآوری ها ایرانیان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران. وی در رابطه با تخلیه فینال گزارش به همین دلیل شاخص ایمنی بین المللی سلامت 2021، اظهار داشت: این گزارش مطمئناً یکی بسیار مهم ترین گزارش های بین المللی شاخص ایمنی بین المللی سلامت است کدام ممکن است شیفته متخصصان، دانشکده ها، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید GHS Global مجهز است. شاخص سلامت، بیل گیتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان گروه بهداشت بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی همراه خود همکاری کمیته سراسری بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمیولوژی، به صورت سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز است.

شاخص GHS 2021 معنی 195 ملت را برای در نقطه کل شما گیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی ها اندازه گیری گیری می تنبل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل های جدیدترین نمایشگاه ها کدام ممکن است کل شما مکان های بین المللی به طور قابل توجهی برای تهدیدهای کل شما گیر بلند مدت، به همین دلیل جمله تهدیدات بدون شک ویرانگرتر به همین دلیل Quid-19 کنار هم قرار دادن به نظر نمی رسد که باشند.

وی اظهار داشت: {در این} ارزیابی ها {نتایج} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه بندی مکان های بین المللی در کنار این اپیدمی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی ها در 195 ملت مورد ارزیابی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه قرار است به آنها بروند در 6 دسته ارزیابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه اطلاعات هیچ کشوری آمادگی فشرده برای رویارویی همراه خود بلند مدت را ندارد. تهدیدهای اپیدمیولوژیک هر دو اپیدمیولوژیک».

محمدی کوشاکی تاکید کرد: کشورمان ایران همراه خود {امتیاز} 36.5 به همین دلیل 100 در بین 195 ملت در رتبه 90 قرار دارد.

رتبه ملت تقویم
هر دو 9 ایالات متحده آمریکا آمریکا 75.94
منصفانه دوم استرالیا 71.14
{سوم} فنلاند 70.69
چهارمین کانادا 69.8
{پنجم} تایلند 68.2
اسنایپ اسلوونی 67.8٪
{هفتم} بریتانیای کبیر 67.2
{هشتم} آلمان 65.5
{نهم} کره جنوبی 65.4
{حمله} سوئد 64.9

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نیروی کار نوآوری ها ایران در ادامه دادن با مقوله ای اینکه ایران همراه خود {امتیاز} 36.5 در جایگاه {نهم} این کلاس بندی قرار گرفت، یکپارچه داد: {در این} لیست سومالی همراه خود {امتیاز} 16 در کلاس 195 را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً ملت اول شد. {در این} ساختار این ایالات متحده آمریکا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال قرار است به آنها بروند در سومالی هستند.

محمدی کوشکی افزود: {در این} گزارش اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات بر مقدمه 6 مقوله ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به رئوس مطالب {زیر} است:

ردیف نشانگر
1 پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری
24 پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش
3 پاسخ این است به زودی
۴ سیستم های بهداشتی
54 تعهدات برای تقویت قابلیت اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای بین المللی
6 ریسک نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف پرخطر

وی افزود: رتبه ایران {در این} علائم به رئوس مطالب {زیر} است:

در شاخص «پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری»، ایران همراه خود {امتیاز} 42.9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امتیاز} 28.4 به همین دلیل 100 معمولی بین المللی {در این} کلاس در جایگاه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} قرار گرفت.
ایران در گروه از دوام ضد میکروبی (AMR) {امتیاز} 58.3 به همین دلیل 100 را دارد.

در شاخص «پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش»، ایران همراه خود {امتیاز} 28.9 در رتبه 102 این کلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معمولی بین المللی {امتیاز} 32.6 را به شخصی اختصاص دانش است.

در شاخص «{پاسخ} به زودی» ایران همراه خود {امتیاز} 36.4 در بین 195 ملت رتبه 94 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معمولی بین المللی 12 ماه 2021 به همین دلیل 100 {امتیاز} 37.6 است.

کشورمان در شاخص «نظام های سلامت» {امتیاز} 39.4 را به شخصی اختصاص دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {امتیاز} 31.5 در رتبه 70 در بین کشورهای {متوسط} ​​جهان قرار دارد.

در شاخص «تلاش به ارتقای قابلیت اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای بین المللی» در کلاس {پنجم} همراه خود تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش، ایران همراه خود معمولی بین المللی 47.8 را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امتیاز} عمومی 27.1 در رتبه 185 قرار گرفت.

شاخص «اطراف پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف پرخطر» فینال دسته این گزارش بین المللی است کدام ممکن است کشورمان ایران همراه خود خرید {امتیاز} 44.4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی بین المللی 55.8 {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رتبه 151 قرار گرفته است.

ممکن است حتی ایران در {انتقال} انسان به حیوان {امتیاز} 25، ایمنی زیستی 24، حفاظت زیستی 50 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی 100 را اکتسابی کرده است. {متاسفانه} در پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت همراه خود استفاده بیشتر از دوگانه به همین دلیل علم وظیفه پذیر نمره a 0 به همین دلیل 100 بدست آوردم.

محمدی کوچکی خاطرنشان کرد: {در این} گزارش بین المللی، {نتایج} آرم می‌دهد اگرچه از مکان های بین المللی توانسته‌اند برای عجله معنی‌های شخصی را در زمینه کووید-19 رشد دهند، با این وجود کل شما مکان های بین المللی آمادگی انتقادی برای کنار آمدن با خطر منصفانه {بیماری} کل شما‌گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما‌گیری در بلند مدت را ندارند. با این وجود، جایگزین شدید خوبی برای {قابلیت}‌های جدیدترین برای مقاومت تا حد زیادی برای دسترسی به دستاوردهای بلندمدت در بهترین راه‌اندازی ممکن است وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد کدام ممکن است اکثر مکان های بین المللی، به همین دلیل جمله کشورهای پردرآمد، حدس و گمان اقتصادی خاصی برای بهبود آمادگی شخصی به سمت اپیدمی ها هر دو اپیدمی ها مشارکت در نداده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع {بیماری} کم بوده هر دو از هر نظر {وجود ندارد}.

سرپرست نیروی کار اختراع ایران واقع مفید های بسیار مهم این گزارش را به رئوس مطالب {زیر} عنوان کرد:

مکان های بین المللی نیاز به محدوده قیمت های ایمنی سلامت را به محدوده قیمت سراسری اختصاص دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل هایی را همراه خود بیشترین استفاده را ببرید شاخص GHS 2021 مشارکت در دهند به همان اندازه ابزار ای سراسری برای ایجاد {خطرات} شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره پر کردن سوراخ ها راه اندازی کنند.

گروه های در سراسر جهان نیاز به به همین دلیل شاخص GHS برای ایجاد اینکه کدام مکان های بین المللی به حمایت بیشتری خواستن دارند استفاده بیشتر از کنند.

فاز شخصی نیاز به به همین دلیل شاخص GHS برای خواستار جایگزین هایی برای {مشارکت} همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها استفاده بیشتر از تنبل.

مراکز خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله گران نیاز به مکانیسم های جدیدترین تامین اقتصادی را رشد دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل شاخص GHS برای میل بندی دارایی ها استفاده بیشتر از کنند.

به گزارش ایسنا، شاهزاده عباس محمدی کوشکی همراه خود حضور در کلاس ها اینترنت {بیماری} کل شما گیر کووید 19 در گروه بهداشت بین المللی به فراهم کردن تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش مجدد به تصویر به همین دلیل کشورمان تیز کردن. او می رود ممکن است حتی در پلتفرم بین المللی Covid-19 کدام ممکن است شیفته وسط نوآوری گروه ملل متحد، صفحه بحث نوآوری، وزارتخانه ها، مؤسسات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی بین المللی مدیریت شده بود، نمایندگی کرد.

نیروی کار اختراع ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون تحقیقات در سراسر جهان در تولید این گزارش بین المللی همکاری کردند.

ایران در این شاخص رتبه 90 را دارد "مواجهه با اپیدمی" از بین 195 کشور / رتبه 46 در "پیشگیری و پیشگیری"

انتهای پیام