راه اندازی شد 3500 تصویر داده ها بنیان به شبیه به اندازه 6 موسسه مالی عملیاتی برای اکتسابی تسهیلات قرض الحسنهدر راستای اجرای بند ب تبصره شانزده مبانی بودجه 1401 در اتصال در جدا خصوصی اعطای تسهیلات قرض الحسنه به تصویر های داده ها بنیان، گزارش شناسایی اجتناب کرده اند این تصویر ها اذیت کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه رئیس صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی، 3500 تصویر راه اندازی شد می شوند. به شبیه به اندازه 6 موسسه مالی عملیاتی برای اکتسابی این تسهیلات.

به گزارش ایسنا، اگرچه عبارت «داده ها‌محور دوچرخه محرکه بهبود ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به اقتصاد داده ها‌بنیان در گرو بهبود این حوزه است»، گفتمان در جاری حاضر به مسئولیت اصلاح شده است، در جدا خصوصی این جاری باور این مانترا می خواست است. زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات آن را فراهم تدریجی.

همین امر باعث شده به شبیه به اندازه پیش دهانه بینی هایی در مبانی بودجه سال 1401 مبنی بر حمایت مالی اجتناب کرده اند این تصویر ها صورت گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجراجویی های داده ها بنیان امسال در جدا خصوصی مسئولیت موسسه مالی مرکزی اذیت کردن شود. چرا کدام ممکن است این موسسه مالی موظف شده است مبلغ 50 هزار میلیارد ریال را به موسسات داده ها بنیان اختصاص دهد.

اجتناب کرده اند این مبلغ به شبیه به اندازه سقف 3500 میلیارد تومان به تمامی داده ها بنیان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1500 میلیارد تومان به صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اختصاص می یابد به شبیه به اندازه به تصویر های خلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت آپ ها اختصاص یابد.

موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی های دولتی، خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی موظف است اجتناب کرده اند محل مانده سپرده های قرض الحسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 نسبت جاری موسسه مالی ها تسهیلات قرض الحسنه تیز کردن تدریجی. جامعه واریز پس اجتناب کرده اند کسر واریزی قانونی به اسبابک ها مندرج در مبانی مصوب شورای اسلامی اجتناب کرده اند جمله مبانی این سیستم. ششم بهبود است.

بر اندیشه بند (1) بند (ب) تبصره شانزده مبانی بودجه سال 1401 کل ملت کدام ممکن است اطمینان حاصل شود کدام ممکن است تحمیل اشتغال به تسهیلات قرض الحسنه واگذار شده است، ادعا کردن شد:

در راستای اشتغال صنایع داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق در در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه استان ها در جدا خصوصی خواستن مناطق محروم، موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی های عملیاتی تامین تدریجی. اجتناب کرده اند دارایی ها سپرده های پس انداز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن های جاری نظام بانکی در جدا خصوصی راه اندازی شد صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص ثروت به تصویر های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق.

شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود امکان تیز کردن در این بند توسط صندوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی تصمیم گیری تبدیل می تواند.

در آیین نامه اجرایی این مبانی تاکید شده است:

اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کمک به بهبود اشتغال داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع خلاق، موضوع جزء دوم جزء ۱ بند ب تبصره ۱۶ مبانی تسهیلات قرض الحسنه توسط موسسات اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی راه اندازی شد صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی به بنگاه های داده ها بنیان در جدا خصوصی خواستن در مناطق ماهروه به رئوس مطالب زیر:

الف- برای تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت اشتغال در شرکتهای داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق اجتناب کرده اند طریق بهبود محصولات مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن آنها به بازار مبلغ 35 هزار میلیارد ریال اجتناب کرده اند محل دارایی ها مندرج در نیمه دوم بند 1 تبصره 1. ماده شانزده این مبانی برای اعطای جایگزین رهن به تصویر های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق در جدا خصوصی سقف مصوب وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی مدت بازپرداخت کمتر از 36 ماهه استفاده تبدیل می تواند.

ب- حمایت اجتناب کرده اند بهبود اشتغال در بنگاه‌های نوآور (استارت‌آپ)، فن‌آور، داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق اجتناب کرده اند طریق بهبود دارایی ها بی نظیر برای تهیه کنید مالی نوآوری به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال اجتناب کرده اند محل دارایی ها تصمیم گیری‌شده در مبانی بودجه. اعطای جایگزین رهن به صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در جدا خصوصی سقف مصوب وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت بازپرداخت آن 60 ماه می باشد.

ج- صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی پس اجتناب کرده اند تصمیم گیری مقدار تقاضا های نامزدها اکتسابی تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری میزان به شبیه به اندازه سقف مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات درمورد به تسهیلات هر متقاضی، موسسات اعتباری را راه اندازی شد می تدریجی.

ت- ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید توجیه مالی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی قالب ها بر عهده موسسه اعتباری می باشد.

تخصیص تسهیلات داده ها بنیان به موسسه مالی ها

دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا. وی در جدا خصوصی اشاره به اقدامات صندوق برای اجرای این نیمه اجتناب کرده اند مبانی بودجه 1401 در حوزه بنگاه های داده ها بنیان اظهار داشت: بر اندیشه این مبانی 5 هزار میلیارد تومان برای حمایت اجتناب کرده اند بنگاه های داده ها بنیان در تذکر گرفته شده شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان 3500 هزار تومان. میلیارد تومان به بنگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1500 هزار تومان آن به صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اختصاص دارد.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه به همین منظور گزارش تصویر های مشمول این قالب را اذیت کردن کرده ایم، تصدیق شد: به هر خوب اجتناب کرده اند تصویر های داده ها بنیان به شبیه به اندازه سقف خوب میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این منظور 3500 تصویر گزارش شناسایی کرده اند. در سیستم صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی تاکنون.

وحدت بازگشت به شد: خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هزار میلیارد تومان کدام ممکن است در اختیار صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری قرار خواهد گرفت برای حمایت اجتناب کرده اند تصویر های نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق استفاده تبدیل می تواند.

رئیس صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی خاطرنشان کرد: موسسه مالی های ملت، قرض الحسنه رسالت، صادرات ایران، بهبود صادرات، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی سراسری اجتناب کرده اند جمله موسسه مالی های عملیاتی هستند کدام ممکن است سهمیه هر موسسه مالی عملیاتی اجتناب کرده اند سوی وسط مرکزی ادعا کردن شده است. موسسه مالی:

موسسه مالی اشکال مبلغ تسهیلات (میلیارد ریال)
ملت 15000
قرض الحسنه رسالت ده هزار
صادرات ایران ده هزار
بهبود صادرات 5000
صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن 3000
سراسری 7000

چارچوب تیز کردن تسهیلات قرض الحسنه صندوق ها

به گزارش ایسنا، تاکنون پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 صندوق پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برای اکتسابی این تسهیلات رهن گزارش شناسایی کرده اند.

بر اندیشه مقررات، تیز کردن تسهیلات توسط صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به نامزدها کمتر از ظرف مدت 3 ماه اجتناب کرده اند قبلی تاریخی اکتسابی تسهیلات انجام تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف درآمد هر تصویر برای اکتسابی تسهیلات صرفاً خواهد بود. خوب مقاله

امکان بازپرداخت تسهیلات اجتناب کرده اند محل وجوه دریافتی اجتناب کرده اند بازپرداخت اقساط تسهیلات گیرنده موجود است.

انتهای پیام