رئیس کنفدراسیون آسیا: مورد توجه قرار گرفت به بازی ناشنوایان در ایران اصلاح کرده استمحمد پرگر ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند کسب مقام سومی در المپیک برزیل مورد توجه قرار گرفت به بازی ناشنوایان اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد بیشتری برای ایران قائل تبدیل می تواند باشد.

رئیس کنفدراسیون بازی های ناشنوایان آسیا در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی خاص اینکه کسب مقام سومی در المپیک برزیل 9 تنها مورد توجه قرار گرفت خدمه ایران را اصلاح داد، اظهار کرد: شرایطی را فراهم کرد به شبیه به اندازه الگوی خوبی برای سایر ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های جهان باشد. فدراسیون جهانی بودجه بیشتری به ایران اختصاص می دهد.

وی اجتناب کرده اند برگزاری مسابقات جهانی کشتی ناشنوایان در گروه سنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان کدام ممکن است ایران میزبان آن خواهد بود، احتمالا خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ارتقای جایگاه ایران در المپیک ناشنوایان شرایط خوبی را برای ایران فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه قهرمانی بعدی جهان شد. در کشتی ناشنوایان سال برای اولین بار به ایران مشاوره تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است آن عالی است رویداد a باشکوه خوشایند برای صفحه بحث ناشنوایان است.

رئیس کنفدراسیون بازی های ناشنوایان آسیا کدام ممکن است به برگزاری کنوانسیون در سرتاسر جهان بانوان به میزبانی ایران در سال جاری نیز اشاره کرد، خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت بازی بانوان ناشنوایان در درجه در سرتاسر جهان، توصیه تبدیل می تواند باشد مراسم یادبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه آموزشی برگزار شود. در روز جهانی زن تمرینی در جدا خصوصی حضور 100 سرپرست ورزشی زن در سرتاسر جهان در راستای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای از ملزومات بازی بانوان توسط کمیته در سرتاسر جهان بازی ناشنوایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان صفحه بحث در سال جاری برگزار تبدیل می تواند باشد.

پرگر علاوه بر این در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 ایران میزبان اوقات فراغت های آسیایی 2024 توسط کنفدراسیون بازی های ناشنوایان آسیا بوده است؟ وی افزود: در جدا خصوصی موافقت فدراسیون آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمید سجادی وزیر بازی، ایران این میزبانی را بدست آمده کرد، این مسابقات در 20 موضوع ورزشی برگزار تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد اوقات فراغت های آسیایی را تشکیل می دهیم.

وی ذکر شد: امیدوارم در زمان بیش از حد اجتناب کرده اند قابلیت ناشنوایان ایران در موضوع های مختلف اجتناب کرده اند جمله کشتی، فوتبال، کاراته را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب محل قرارگیری های در سرتاسر جهان بیشتری شویم.

پرگر در نهایت در جدا خصوصی ادعا کردن اینکه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی ناشنوایان آسیایی میزبان ایران است، ذکر شد: در جدا خصوصی جایگاه خوبی کدام ممکن است بازی ناشنوایان ایران در آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان پیدا کرده است، شاهد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز ناشنوایان خواهیم بود. در زمان بیش از حد میزبان بیشتری به ایران خواهد به همین جا رسید.» .

انتهای پیام