رئیس جمهور: مبارزه کردن فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد خواست مدیریت استرئیس جمهور اظهار داشت: مبارزه کردن فقر، تبعیض، بی عدالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد به همین دلیل {وظایف} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو مدیریت است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سیدابراهیم رئیسی در مخلوط کاروان های راهیان آفتاب شلمچه اظهار داشت: راهیان آفتاب ادای احترام به {شجاعت}، شهامت، ایثار، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط است. جیب قلمرو ادای احترام به از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری است کدام ممکن است برای حفاظت به همین دلیل میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مظلوم ایران مشارکت در شد.

وی همراه خود خاص اینکه افراد عاشق انقلاب به ملت امکانات می دهند، افزود: به فرموده مقام معظم مدیریت افراد ایران مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند هستند.

رئیس جمهور فقط در مورد اینکه آنچه به ملت قوت می بخشد وجود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بصیرانه است، اظهار داشت: افراد خوزستان به انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام احترام گذاشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما ما مدیون افراد خوزستان هستیم.

رئیسی شکسته نشده داد: دلاوری های افراد خرمشهر، شکست حصر آبادان، آزادسازی خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام قهرمانانه پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها به سمت دشمنان مناسبت است. حفاظت قابل توجه به همین دلیل میهن، میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های اسلامی در ایران نمونه است.

وی همراه خود خاص اینکه شهدا نظاره گر اقدامات ما هستند، افزود: پیام شهدا در تمام فضای ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو قدرتمند است با این وجود ممکن است بخواهید گوش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیام نیاز به شنیده شود.

رئیسی شکسته نشده داد: پیام شهدا ولایت پذیری، خدمت خالصانه به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام به قطعا ارزش آن را دارد های اسلامی را محکوم می تدریجی. پیام شهدا پیام پاسداری به همین دلیل دستاوردهای خون پاک آنان است.

وی افزود: در امروز پیام شهدا استقلال، {آزادی}، ایستادگی به سمت ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف در هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد است.

رئیس جمهور تصریح کرد: در امروز مقام معظم مدیریت محور اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین را فرآیند تک تک افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ایران راه اندازی شد کرده اند.

رئیسی شکسته نشده داد: نیاز به چرخ های ارزان بهترین راه بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین افزایش بگیرد. مبارزه کردن فقر، تبعیض، بی عدالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد به همین دلیل {وظایف} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو مدیریت است.

وی فقط در مورد بازدید کاروان های راهیان آفتاب در ایام {تعطیلات} نوروزی افزود: برخی عالی مکان ها را برای حضور همراه با شهدا تصمیم گیری در مورد کردند. که ممکن است یک تربیت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی برای ملت ایران است ممکن است عالی اوقات را همراه با ائمه، مزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید… بگذراند. عالی جاهایی کدام ممکن است خدا ظاهر شد می تدریجی

ادامه دار