رئیس جمهور: ما به تقاضا شده است های همه شاکیان حادثه متروپلیس قیمت کاهش یافته با می کنیمرئیس جمهور اظهار داشت: در معاونت حقوقی حادثه کلانشهر به دعاوی همه شاکیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاکیان قیمت کاهش یافته با می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم هیچ صاحب حقوقی حق خصوصی را ضایع نکرده باشد.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جدا خصوصی از دقیق اینکه قیمت کاهش یافته با به پرونده متروپل در سه بخش یکپارچه دارد، اظهار کرد: قیمت کاهش یافته با به پرونده متروپل در معاونت فنی در جدا خصوصی تذکر متخصصان حوزه زباله یکپارچه دارد.

وی افزود: در معاونت حقوقی به مطالبات همه اشخاصی کدام ممکن است شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاکی هستند قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تبدیل می تواند باشد به شبیه به اندازه هیچ صاحب حقی احساس نکند کدام ممکن است حقش ضایع شده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: بخش سوم درمورد به یافتن دلیل برای این ضرر است. هرگونه فساد در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز کلانشهر به طور قابل توجهی بازرسی تبدیل می تواند باشد به شبیه به اندازه کسی جرات نداشته باشد در جدا خصوصی روابط ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری انگشت به اقدامات خیلی شبیه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان افراد را به خطر بیندازد.

رئیسی در جدا خصوصی از دقیق اینکه نباید شاهد چنین حوادثی در ملت باشیم اظهار داشت: هر ساختمانی کدام ممکن است چنین شرایطی را در در سرتاسر ملت دارد باید مورد بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تخلیه شود.

وی اظهار داشت: این مصوبه کدام ممکن است برای ادغام کردن کلیه ساختمان های مرتبط در جدا خصوصی تجهیزات های اجرایی، کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی است باید برای سرعت پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب روز تاخیر نداشته باشد.

رئیس جمهور افزود: همه اپراتورها، همه صاحبان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسئولان در این زمینه باید پاسخگو باشند به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است از بی روح شود چنین ساختارهایی در ملت نداریم.

وی در جدا خصوصی اشاره به بیانات مقام معظم مدیریت مبنی بر اینکه خوزستان به دین خصوصی حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در دوران انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در هشت سال حفاظت مقدس پیشتاز بوده است، اظهار داشت: بحث خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادان را جزو خواستن ها قرار داده ایم. کارگروهی هم اکنون در این زمینه سرزنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری پیگیری است.

وی یکپارچه داد: امتیازات خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادان تنها مدیریت کلان شهر نیست اما در جدا با این باید قابلیت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری در خوزستان به طور قابل توجهی ساماندهی شود.

رئیس جمهور در نهایت اظهار داشت: پیام بازدید ممکن است به آبادان همین جا است کدام ممکن است مسئولان بدانند موضوع خوزستان اجتناب کرده اند اصل کار افسران خارج نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سفرها به شبیه به اندازه تعمیر مشکلات یکپارچه بالقوه است داشته باشد.

انتهای پیام/