رئیس جمهور: افسران کفگیرها به هیچ وجه در جو ها دخالت نمی شودرئیس جمهور در جدا خصوصی تاکید بر خواستن همکاری افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای تعمیر مشکلات ملت، در جدا خصوصی ابراز خرسندی اجتناب کرده اند استاندارد روابط افسران از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی، اظهار داشت: یکپارچگی درست همه بخش‌های نظام حکمرانی ملت. 9 تنها طرفدار همیشگی رئیس معظم انقلاب اسلامی است، اما در جدا با این این عالی پیش خواستن است.» ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم مشکلات مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختاری در ملت سبک تذکر است.

به گزارش ایسنا، دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار در جدا خصوصی مجمع نمایندگان استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، هرمزگان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد، خواست از حداکثر افسران برای دوری اجتناب کرده اند جو های سیاسی را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برخی حواشی در روابط افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در بازتاب کفگیرها آزرده خاطر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افسران اجازه تکرار این جو سازی ها را نخواهد داد. افسران از ما پشیمان خواهد بود کدام ممکن است افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس جدا پرداختن به کار کفگیرها در جو مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به دل بدخواهان می سپارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت خصوصی را به کار می گیرند به شبیه به اندازه شیرینی خدمت را به کفگیرها بچشانند.

مصوبات بازدید استانی موظف به انبساط متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه استان ها است

رئیس جمهور حضور نمایندگان مجلس را شرط موفقیت محافظت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مهم در ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: اجتناب کرده اند نمایندگان پیش دهانه بینی داریم کدام ممکن است زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای افسران را برای اندیشه ها عمومی تشریح کنند چرا کدام ممکن است اینها تنها دستاوردهای افسران نیست. افسران در جدا خصوصی این جاری بخشی اجتناب کرده اند دستاوردهای جمهوری اسلامی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی اجزای سیستم برد اندیشه در مورد شده است.

وی در جدا خصوصی اشاره به انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات افسران در سفرهای استانی برای انبساط متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه استان های ملت، اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند پیگیری از حداکثر اجرای مصوبات سفرهای استانی، در در اطراف دوم، گام های موثری را برای انبساط استان ها تدوین خواهیم کرد. پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط استان ها در جدا خصوصی وقت آزاد اصولاً. .

رئیس جمهور در جدا خصوصی اشاره به این سیستم افسران برای تحمیل صندوق انبساط عدالت در استان ها، افزود: افسران تحمیل این اعتبارات استانی را در بودجه سال 1401 لحاظ کرد کدام ممکن است متاسفانه در مجلس تصویب نشد، در جدا خصوصی این جاری تحمیل را لحاظ خواهیم کرد. اجتناب کرده اند این وجوه در لایحه بودجه مجدداً در سال 1402. کمک خواهد کرد کدام ممکن است خواهید کرد تسریع پیشرفت در استان ها.

بازارچه های مرزی جایگزین ارزشمندی برای افزایش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در مناطق مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روابط همسایگی است.

خواستن تحمیل اشتغال در استان های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور معیشت مرزنشینان اجتناب کرده اند دغدغه های مشترک رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمانان در این دیدار بود.

رئیسی در جدا خصوصی تشریح این سیستم های افسران در این حوزه اجتناب کرده اند تمایل افسران برای سرزنده سازی بازارچه های مرزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: افسران از ما مرز را فرصتی ارزشمند از آن آگاه است کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند قابلیت آن ممکن است موجب افزایش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی در مناطق مرزی شود. روابط همسایگی

وی در خصوص مشکلات متاثر اجتناب کرده اند کم آبی در ملت کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی نمایندگان خاص شد، اظهار داشت: مدیریت دقیق منابع آبی در کاهش تنش آبی در استان های مختلف محیط زیست خواهد بود، احتمالا. این کار توسط وزارت انرژی برای تعمیر کمبودهای بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی اذیت کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال شاهد کمترین میزان قطعی انرژی الکتریکی بودیم.

رئیس جمهور در جدا خصوصی اشاره به تأخیرهایی در انبساط جامعه مونتاژ انرژی الکتریکی در بازتاب آسیب دیده نشده داد: تاکنون وزارت انرژی در وهله اول در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند اقداماتی اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند قابلیت نشاط عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند قابلیت نشاط عکس ولتایی سعی در جلوگیری اجتناب کرده اند تکرار این اشکال داشته است. جداسازی انرژی الکتریکی مصرفی واحدهای تجاری غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع با استاندارد تجاری، خاموشی در تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران تاخیر در تامین انرژی الکتریکی در محل قرارگیری بعدی.

افسران کفگیرها در تعمیر مشکلات ملت معطل نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ دشواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه ای تکیه کن نبوده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: افسران از ما برای تعمیر مشکلات ملت معطل نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ دشواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه ای تکیه کن نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان ماموریت های بزرگی را برای تعمیر مشکلات کم آبی توسط بازو اجرا دارد. مدیریت دقیق منابع آب، تامین آب های عمیق، تجارت آب اجتناب کرده اند اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیفای حق آبه ملت اجتناب کرده اند همسایگان اجتناب کرده اند جمله اقدامات مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدتی است کدام ممکن است برای تعمیر مشکلات کم آبی دنبال تبدیل می تواند.

در آسیب دیده نشده این مونتاژ خسارات ناشی اجتناب کرده اند سیل حال در تعدادی از استان ملت در گفتگوی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مورد بازرسی قرار گرفت. دکتر رئیسی در این اتصال اظهار داشت: میزان خسارات وارده توسط بازو بازرسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران بلافاصله تسهیلات می خواست را برای جبران این خسارات تصویب خواهد کرد به شبیه به اندازه اقدامات بلافاصله برای تعمیر خسارات سیل انجام شود.

در این دیدار کدام ممکن است دهمین دیدار آیت الله رئیسی در جدا خصوصی مجامع استانی نمایندگان شورای اسلامی بود، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، سید مسعود میرکاظمی رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ها، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های نمایندگان حاضر در مونتاژ را پرونده کردند.

در جدا خصوصی نشست نمایندگان استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، هرمزگان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد، نمایندگان 31 استان ملت حداقل عالی بار در قالب اجلاس مجامع استانی نمایندگان ملت در جدا خصوصی رئیس جمهور دیدار کرده اند. شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های خصوصی را در جدا خصوصی ایشان در میان بسیاری گذاشتند.

در این مونتاژ کدام ممکن است سه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم به اندازه انجامید، پیش اجتناب کرده اند سخنان رئیس جمهور، نمایندگان استان های کرمان، هرمزگان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد به حاضر سطح بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد خصوصی در خصوص خسارات سیل حال، اجرای مصوبات استانی پرداختند. ، مشکلات کم آبی، خواستن به تفویض اختیارات اصولاً به فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امور درمورد به مشکلات حوزه انتخابیه آنها گرفت.

علاوه بر این فرمانداران این 4 استان در سخنانی به تشریح این روش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خصوصی برای تسریع در پیشرفت استان های زیرمجموعه حوزه های انتخابیه خصوصی پرداختند.
انتهای پیام