دیدار معاون رئیس جمهور در امور خانمها در جدا خصوصی رئیس شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی گرجستاندر دیدار معاون رئیس جمهور در امور خانمها در جدا خصوصی رهبران شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی گرجستان بر توسعه همکاری های مالی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تجربیات 2 ملت تاکید شد.

به گزارش ایسنا، در دیدار معاون رئیس جمهور در امور خانمها در جدا خصوصی رئیس شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی های گرجستان کدام ممکن است به میزبانی اداره کل امور بین الملل معاونت امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده ریاست جمهوری، الهام علی اف، مذهبی محبوب برگزار شد. رئیس گرجستان به قابلیت اشاره کرد. وی اجتناب کرده اند تمایل کشورش برای توسعه همکاری ها در جدا خصوصی ایران کدام ممکن است برای امور مالی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری گرجستان a باشکوه صحیح است، اذعان داشت.

وی در یکپارچه اظهار داشت: گرجستان ممکن است موقعیت میانجی را برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه روابط مالی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روابط مالی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مشترک المنافع ایفا تنبل.

وی افزود: تصویر های عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف تاکنون در گرجستان حضور موفقی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت من می توانم خواهان موقعیت جسورانه تری برای تصویر های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ایرانی است.

سپس دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور کشورمان ضمن خیرمقدم به اشیا اشاره کردن شده علی اف اظهار داشت: خانمها می توانند در جهان های مختلف اجتماعی موقعیت a باشکوه موثری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می توانم یکی اجتناب کرده اند خانمها سودآور گرجستان هستم کدام ممکن است در جدا خصوصی اشخاص حقیقی سودآور جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تجربیات دارم. خانمها ایرانی ویژه به طور قابل توجهی در امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می توانم به کارآفرینی دعوت می کنم.

بر اندیشه گزارش معاون رئیس جمهور در امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده، معاون رئیس جمهور برگزاری نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های کارآفرینی در جدا خصوصی حضور بانوان را یکی اجتناب کرده اند قابلیت های مالی خوشایند برای بهبود تعاملات دوجانبه بین آنان دانست کدام ممکن است مورد تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال آقای مهندس قرار گرفت. . الهام علی اف.

در نهایت این دیدار 2 طرف نیازمند توسعه همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات آموزشی بین گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران شدند.

انتهای پیام