دیدار معاون رئیس جمهور اجتناب کرده اند جانباختگان حادثه تروریستی ایذهمعاون مالی رئیس جمهور اجتناب کرده اند جانباختگان حادثه تروریستی ایذه کدام ممکن است در بیمارستان های اهواز بستری هستند عیادت کرد. محسن رضایی کدام ممکن است روز جمعه ۷ آبان ماه برای تصویر در مونتاژ شورای تامین استان خوزستان برای اطمینان از حادثه تروریستی ایذه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر در مراسم تشییع شهدای این حادثه به استان بازدید کرده بود، عصر صحیح در این دوم اجتناب کرده اند جانباختگان این حادثه عیادت کرد.