دیدار مدیرعامل سیکا در جدا خصوصی وزیر امور خارجه کشورمانغیرت سریبایی، سرپرست اجرایی کنوانسیون کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) بعد اجتناب کرده اند ظهر یکشنبه در جدا خصوصی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن برشمردن موقعیت سیکا در بهبود جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم آسانسور به شبیه به اندازه حد زیادی قابلیت های این گروه در مواجهه در جدا خصوصی امتیازات کلیدی جهان ای به ویژه تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​افراط گرایی، حمایت اصولی جمهوری اسلامی ایران را حیاتی دانست. برای آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ابتکار آن تاکید کرد.

در این نشست، مدیرعامل سیکا ضمن شناخت اجتناب کرده اند مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سازنده جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های جهان‌ای سیکا، گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات دبیرخانه حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های کنوانسیون کار با هم آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتمادسازی اجتناب کرده اند جمله ششم مهرماه 1401 کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را تشریح کرد. اجلاس سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار حرکت برای اصلاح سیکا به حداقل خوب گروه در درجه بین المللی.

سریبایی علاوه بر این عضویت شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ایرانی در سازوکارهای سیکا را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن استقبال کرد.

انتهای پیام/