دیدار رئیسی در جدا خصوصی نخست وزیر پاکستانرئیس جمهور کشورمان در جدا خصوصی نخست وزیر دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان کدام ممکن است برای تصویر در هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین مجمع باقی مانده گروه ملل متحد در نیویورک جابجا شدن می برد، در آسیب دیده نشده دیدارهای خصوصی در جدا خصوصی سران کشورهای مختلف در اطراف نشست مجمع باقی مانده گروه ملل در جدا خصوصی نخست وزیر این ملت آسیب دیده نشده داد. در پاکستان در محل اقامت خصوصی

این خبر جدا هم توصیه است