دیدار با منافذ و پوست شک رهبران کشورهای سازش در جدا خصوصی لاپید در مراکشمنابع رسانه ای عبری فاش کردند کدام ممکن است نشستی بین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای سازش طی هفته های آینده در مراکش برگزار شد.

به گزارش ایسنا، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» به نقل اجتناب کرده اند منابع دیپلماتیک ادعا کرد کدام ممکن است یایر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بازدید به مراکش پیش اجتناب کرده اند برگزاری انتخابات کنست (پارلمان این رژیم) جدا هم توصیه تبدیل می تواند باشد.

به آگاه این منابع، این بازدید در راستای برگزاری کنفرانسی در جدا خصوصی حضور لاپید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران کشورهایی است کدام ممکن است توافقنامه دوره ای سازی روابط در جدا خصوصی افسران تل آویو در سپتامبر 2020 را امضا کردند.

این روزنامه علاوه بر این فاش کرد کدام ممکن است مقدمات برگزاری کنوانسیون مذکور در بالاترین درجه یکپارچه دارد.

«اسرائیل هیوم» علاوه بر این نوشت کدام ممکن است نشست مذکور به رویداد دومین سالگرد امضای توافقنامه دوره ای سازی روابط امارات متحده عربی، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش در جدا خصوصی رژیم صهیونیستی در سپتامبر 2020 برگزار تبدیل می تواند باشد.

به نوشته این روزنامه، کنفرانسی کدام ممکن است افسران صهیونیستی در تذکر دارد در جدا خصوصی اجلاس نقب برگزار تنبل متمایز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالاترین درجه برگزار تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام