دیدار، معاون وزیر امور خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای امور خارجه عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور


محمد حسن شیخ الاسلامی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هیئت در کنار در داخل مجتمع دیپلماتیک آنتالیا، همراه خود عکس ها جیداگانا همراه خود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیران امور خارجه عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور، ددار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی کرد.

به تماس گرفتن گزارش ایسنا، 2 حزب در داخل ایمان در داخل انتخاب شده انتخاب حرشه، پیوندهای 2 طرف، و بسیاری دیگر، دگرگونی های میان سراسری گفتوگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کرندند.

دیدار، معاون وزیر امور خارجه ایران و وزرای امور خارجه عراق و اکوادور

{عمدتا}ً گازارش، معاون وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس وسط تحقیق سیاسی کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان بسیاری آخوندها، وزارت امور خارجه ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کردن Dominion of Antalya، عالی مجتمع دیپلماتیک در داخل آنتالیا قرار دارد. عالی مسافر توقف است.

محمد حسن شیخ الاسلامی دکتر هنگام پیام ترکی خریداری شده محمد فرازمند فرستاده ایران به دلیل ترکیه قرار دورفت.

وزیر امور خارجه ایران دکتر گفتگوی کجاست به من خواهم کرد شخصی همراه خود وزیر امور خارجه ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه ایران تلفن همراه می تدریجی؟

شیخ الاسلامی دکتر حرکت کدام ممکن است به آنجا بازدید کرد همراه خود وزیر امور خارجه نز ددار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازنی کردا بود.

PIAM END