دکتر. رحیم طاهری قائم مقام مدیرعامل موسسه مالی شهر شددکتر. طی حکمی اجتناب کرده اند سوی دکتر رحیم طاهری تعیین شده است چون قائم مقام مدیرعامل موسسه مالی شهر منصوب شد. احمدی مدیرعامل موسسه مالی شهر

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط عمومی موسسه مالی شهردکتر. رحیم طاهری اجتناب کرده اند مدیران در جدا خصوصی سابقه سیستم بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اثبات مدیریت بانکی است. کدام ممکن است دارای سوابقی اجتناب کرده اند قبیل عضویت در هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات دشواری موسسه مالی شهر، عضویت در هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات دشواری موسسه مالی دی، عضویت هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید قائم مقام مدیرعامل موسسه مالی ملت، ریاست شعب موسسه مالی ملت، سرپرست کل این سیستم ریزی سوپراستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر موسسه مالی ملت، سرپرست شعب مناطق تهران موسسه مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست شعب موسسه مالی ملت البرز در کارنامه خصوصی.

نوک گزارش آگهی