ديدار رئيس بنياد شهيد و عمور اثارگران رئيس ستاد، رئيس شورا و رئيس قوه قضائيه عراق


معاون رئیس عمومی و رئیس بنیاد شهید و عمور ایثارگران روز چهارشنبه 11 اسفند ماه در آدم صفر در عراق به عنوان رئیس ستاد، رئیس شورا و رئیس قوه قضاییه عراق دیدار و گفتوگو کرد.

به گزارش ایسنا، امیر حسین قاضی زاده هاشمی در دیدار با برهم صالح، رئیس حضار عراقی، رئیس اداره صلح و آرامش، سلام آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران سفت شود
رئیس حضار در عراق و دستیار رئیس جمهوری اسلامی ایران، در عین ددار، تحکیم روابط دوغنبه، در ارساح، کرند مختلف تایید.
پیوند محکمی بین دو طرف وجود دارد و پیوندهای بین دو طرف تنگ است و اهمیت این که پیوند بین دو طرف کجاست، ددار منبعی برای تأیید تصمیم گرفت کجاست؟
دستیار رئیس جامعه همشنین با، محمد الحلبوسی، رئیس شورای عراق نیز ددار و گیفتوگو کرد.
قاضی زاده هاشمی در ددار، با رئیس مجلس عراق هدیه را تبارک و طی ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمد باقر قالیباف، مجدداً محمد الحلبوسی انتخاب شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و ابلاغ رسمی محمدباقر قالیباف رئیس جمهوری ایران.
الحلبوسی نیز با تشکر از تبریک شما در سفر به ایران امکان ارسال اخبار بابا وجود دارد.
محمد الحلبوسی، رئیس شورای عراق، دیرین ددار هدیه: شورای عراق با درک نام نیاد شهید، و مؤسسه آمور اثارگران و شهداء عراق، حامیت میکیند.
معاون رئیس ستاد و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچینین با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی در مسائل عراق دیدار و گفتوگو کرد. زیارت مشرق هیچ مشکل قانونی و منع قانونی ندارد.

PIAM END