دفتر کنسولی دانشجویان خارجی آذربایجان غربی در دانشکده ارومیه افتتاح شدایسنا/ آذربایجان غربی دفتر کنسولی دانشجویان خارجی آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه پذیرش دانشجوی خارجی در دانشکده ارومیه در جدا خصوصی حضور رحیمی رئیس دفتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی تشکل دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیجانپور رئیس کل ارومیه دانشکده در جدا خصوصی حضور دانشجویان خارجی افتتاح شد.

رحیمی، رئیس دفتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی گروه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در در ضمن ۲۴ خردادماه در مراسم افتتاحیه دفتر کنسولی دانشجویان خارجی آذربایجان غربی ذکر شد: آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور انبساط دیپلماسی آموزشی یکی اجتناب کرده اند مهمترین حوزه های محافظت گذاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عالی واحد سال قبلی توانسته ایم انواع دانشجویان خارجی را در دانشکده های ملت اجتناب کرده اند پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار نفر به 177 هزار نفر برسانیم.

وی افزود: در جاری حاضر برخی زیرساخت ها برای فریب دادن دانشجوی خارجی فراهم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم در جدا خصوصی نوک دادن این استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین زیرساخت ها اجتناب کرده اند جمله بخشی از سیستم در جدا خصوصی تجهیزات های مختلف، سبدها با درجه شک را تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دهیم.

علیجانپور رئیس دانشکده ارومیه تبادل دانشمند را یکی اجتناب کرده اند مهمترین مصادیق دیپلماسی آموزشی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آذربایجان غربی به انگیزه هم مرز بودن در جدا خصوصی سه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی قابل ملاحظه ممکن است یکی اجتناب کرده اند مقاصد مهم دانشجویان خارجی باشد. زیرساخت های اجباری باید آسانسور شود.

به گزارش ایسنا؛ در نهایت این مراسم در جدا خصوصی تصمیم دکتر سیروس محمدی در جهت سرپرست دفتر کنسولی دانشجویان خارجی در آذربایجان غربی منصوب شد. داداش پور معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس حوزه دانشجویی محکوم شد.

انتهای پیام/