{دعوت} مجدد کمیته اخلاق به همین دلیل عزیزی خادم بعد به همین دلیل غیبت در داخل مونتاژ درست در این لحظه


دعوت مجدد کمیته اخلاق از عزیزی خادم بعد از غیبت در جلسه امروز

کمیته اخلاق فدراسیون {فوتبال} در مورد عدم حضور عزیزی خادم در داخل مونتاژ درست در این لحظه مجددا به همین دلیل وی جهت حضور در داخل مونتاژ روز سه شنبه {دعوت} به حرکت آورد.

به گزارش ایسنا به نقل به همین دلیل مکان مناسب فدراسیون {فوتبال}، در داخل نامه کمیته اخلاق به شهاب الدین گران قیمت خادم آمده است:
“باتوجه به {دعوت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور جهت فراهم کردن دفاعیات به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است مطابق ماده ۱۸ قوانین انضباطی فدراسیون {فوتبال} فراهم کردن هرگونه {سند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عذر موجه عدم حضور به کمیته اخلاق نیاز به شیفته حرفه ای حقوقی مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حرفه ای حقوقی دادگستری همراه خود دارا در دسترس بودن مدارک سازنده سِمَت باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز چنین مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذر موجهی به صورت رسمی به این مرجع ادعا نشده است، لذا جهت رعایت حقوق دفاعیه جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین دادرسی، مقرر است راس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ {ششم} اردیبهشت ۱۴۰۱ {در این} مرجع حاضر شوید.
در داخل صورت وجود عذر موجه ماده موضوع ماده ۱۱۴ قوانین انضباطی ضمن انتشار مدارک تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند مشاور رسمی مطلع شخصی را جهت اخذ روشن سازی به این مرجع اعزام نمایید.
در داخل صورت عدم رعایت قوانین فوق، مستند به بند ۵ ماده ۴۵ آیین نامه اخلاق متعهد شدن قطعنامه احتمالاً وجود خواهد داشت.”

انتهای پیام