دعای روز دوم ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید رضایت الهیرا انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دعای روز دوم ماه مبارک رمضان فرمود: «خدایا مرا {در این} ماه به سعادت در دسترس کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل غضب دورم کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن قرار است انتقام بگیر».

«به تماس گرفتن خداوند {بخشنده}

«خداوند قرآن من خواهم کرد در داخل ضیافت صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو در داخل دهان اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي را به نفس او می رود می‌سازند، در نتیجه آیات عظیم قرآن را تلاوت می‌تدریجی».

خدایا مرا {در این} ماه به سعادت در دسترس کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مد در اطراف کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است انتقام بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است سودآور گردان کدام ممکن است آیات قرآن را به رحمت شخصی بخوانم ای مهربان ترین مهربانان. »

به گزارش ایسنا، آیت الله مجتهد تهرانی در داخل تشریح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان اظهار داشت:

{در این} دعا به دلیل خدا می خواهیم. در داخل ماه رمضان اگر کاری کرد کدام ممکن است ما را به رضای او می رود در دسترس کرد، می گوید: در داخل روایت آمده است، پس اگر آرزو داری بدانی کدام ممکن است خدا باشي را خوشحال می تدریجی، ببین به دلیل خدا خوشحال ممکن است باشی هر دو 9. ! ?

تعدادی از خدا {ناراضی} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدا انتقاد می کنند کدام ممکن است خدا برای همه شما دلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد یک چیز نباید داشته باشم هر دو چرا همه شما پیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد مریض هستم؟ مورد نیاز نباید باشد اینطور باشید، با این وجود در داخل {هر} موقعیتی کدام ممکن است هستید نیاز به به دلیل خدا خوشحال باشید.

آیت الله مجتهد تهرانی در داخل خصوص ملاک رضاالله نزدیک به صفحه وب 186 جلد {سوم} رمزگشایی روض الجنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح الجنان اظهار داشت: مطمئناً یکی اولیای الهی 30 12 ماه است کدام ممکن است مریض {بوده است}؟ از هر نظرً غصه نخور، در نتیجه آرزو خدا را ملاک قرار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواسته است خلاف آرزو خداست.

پس اگر آرزو داری بدانی کدام ممکن است خواه یا نه خدا باشي را خوشحال می تدریجی هر دو 9، برو به دلت! ببین باشي مسکن به دلیل خدا خوشحال ممکن است باشی؟

اگر خوشحال هستید؛ بدان کدام ممکن است خدا به دلیل باشي خوشحال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در داخل {گوشه} دلت به دلیل خدا خوشحال {نیستی} بدان کدام ممکن است خدا نیز به دلیل باشي خوشحال نباید باشد.

آیت الله مجتهد تهرانی همراه خود تأکید بر اینکه در داخل روایات اسلامی آمده است کدام ممکن است خداوند به دلیل سه گروه شگفتی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سه گروه عبارتند به دلیل: دوم آنکه اقامت است زمانی خدا را می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فردا غصه می خورد. {سوم}: {کسی که} بخندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداند کدام ممکن است خواه یا نه خدا به دلیل او می رود خوشحال است هر دو 9!

مرحوم آیت الله مجتهد تهرانی در داخل شکسته نشده رئوس مطالب دعای روز دوم ماه مبارک رمضان همراه خود خاص عبارت «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَرَعْمُوا فِیْهِ مِنْ خَضَبِکَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ تَزَهِّرَکَ» فرمود: خدایا کاری کن. برای جلوگیری از مد باشي؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد کاری {نمی کنم} تخصصی ایجاد می کند ماه رمضان واقعاً احساس خوبی نسبت به من خواهم کرد داشته باشید. «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ هَدَیْنَمْ فِی الْأَرْحَمْنَکَ أَیْرَحْمَنُ الرَّحْمِنَ» مخصوصاً خدایا مرا در داخل تلاوت قرآن یاری کن.

نگاه به گذشته مرسوم بود تخصصی ایجاد می کند ماه مبارک رمضان چندین موارد قرآن را تلاوت می کردند. {هر} کس در داخل ماه رمضان سودآور به ختم قرآن نشود، زیان بزرگی دیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان ماه قرآن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به قرآن بخواند. اگر بخواهد خال دلش را پاک تدریجی، سحر قرآن بخواند.

وی باز هم دیگری به دلیل عناصر تعمیر زنگار روده ها را استغفار دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حدیثی به دلیل پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: استغفار در داخل نیمه های ساعت شب است، کم خوابی. در داخل ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه ربودن خدایا همراه خود تلاوت آیاتت در داخل روز دوم ماه مبارک رمضان به ما پشتیبانی کن. خداوند خواهید داشت را به دلیل همه شما مهربانان تا حد زیادی رحمت تدریجی.

انتهای پیام