دعای روز بیست ‌وچهارم ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت خداونددر داخل دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم ماه مبارک رمضان آمده است: «اگر در داخل مصیبت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداری‌ها به همین دلیل خدا گله نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم خدا باشیم، مخصوصاً اینکه ما به همین دلیل خدای خوشحال هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا هم به همین دلیل ما رضایت دارد. با این وجود خیلی طاقت فرسا است کدام ممکن است انسان ذره‌ای گله‌ به همین دلیل خدا نداشته باشد یا نباشد. روایت {داریم} به همین دلیل امام جواد (ع) کدام ممکن است فرمود: ‌مومن نیاز به سه خصلت داشته باشد یا نباشد؛ اول توفیق داشته باشد یا نباشد، دوم خودش را موعظه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} اینکه نصیحت دیگران را قبول تدریجی».

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهمّ إنّی أسْألُکَ فیه ما یُرْضیکَ وأعوذُ بِکَ ممّا یؤذیک وأسألُکَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَکَ ولا أعْصیکَ هر دو جَوادَ السّائلین»

«خدایا در داخل در زمان حال به همین دلیل باشي تقاضا می‌کنم آنچه را کدام ممکن است رضای باشي در داخل اوست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به باشي پناه می‌برم به همین دلیل آنچه باشي را پسند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل باشي توفیق می‌خواهم در زمان حال به راهنما باشي باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ نافرمانی نکنم، ای عطا فاز پرس و جو‌کنندگان».

به گزارش ایسنا،  آیت‌الله مجتهدی تهرانی در داخل تفسیر می کند این دعا می‌گوید: {در این} دعا رو به پروردگار می‌گوییم؛ «ای خدا، من خواهم کرد به همین دلیل باشي چند مورد آخر عامل را در داخل ماه رمضان پرس و جو می‌کنم، اول اینکه باشي به همین دلیل من خواهم کرد خوشحال شوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت من خواهم کرد طوری باشد یا نباشد کدام ممکن است به همین دلیل من خواهم کرد رضایت داشته باشم. این توفیق است کدام ممکن است آدم کارهای تمیز کردن با گونه‌ای مشارکت در دهد کدام ممکن است خدا به همین دلیل او می رود خوشحال باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناه می‌برم به باشي به همین دلیل چیزهایی کدام ممکن است باشي را تشدید می‌تدریجی، مخصوصاً به همین دلیل گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت به همین دلیل {شیطان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت به همین دلیل نفس. »

وی می‌گوید: اگر می‌خواهید بدانید کدام ممکن است خدا به همین دلیل دارید خوشحال هست هر دو 9، ببینید خودتان در داخل ته دل به همین دلیل خدا خوشحال هستید؟ اگر خوشحال باشید، خدا هم به همین دلیل دارید خوشحال است.

این عالم ربانی می‌افزاید: حدیث {داریم} تا زمانی که شما می توانید قابل مقایسه با در وضعیت ضعیف سلامتی هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا قابل مقایسه با دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیب. مشابه‌طور کدام ممکن است دکتر بدون در نظر گرفتن بگوید، در وضعیت ضعیف سلامتی می‌پذیرد، خدا بدون در نظر گرفتن به ما داد، ما هم نیاز به رضایت داشته باشیم.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی شکسته نشده می‌دهد: اگر در داخل مصیبت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداری‌ها به همین دلیل خدا گله نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم خدا باشیم، مخصوصاً اینکه ما به همین دلیل خدای خوشحال هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا هم به همین دلیل ما رضایت دارد. با این وجود خیلی طاقت فرسا است کدام ممکن است انسان ذره‌ای گله‌ به همین دلیل خدا نداشته باشد یا نباشد.

وی در داخل رئوس مطالب فراز «وأسألُکَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَکَ» می‌گوید: خدایا به همین دلیل باشي توفیق می‌خواهم ماه رمضان اطاعت باشي را کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه مشارکت در ندهم. روایت {داریم} به همین دلیل امام {نهم} (ع) کدام ممکن است فرمود: ‌مومن نیاز به  سه خصلت داشته باشد یا نباشد؛ اول توفیق داشته باشد یا نباشد، دوم خودش را موعظه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} اینکه نصیحت دیگران را قبول تدریجی.

این درک اخلاق نزدیک به مال‌اندوزی در میان افراد برای وراث، ذکر شد: وارثان تمیز کردن با خدا بسپارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 به پول نقد. حدیث {داریم} کدام ممکن است اگر {وارث} خارق العاده هستند، خدا خودش نگهبان آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن خدا هستند؛ چرا برای دشمنان خدا دردسر می‌کشید؟

آیت‌الله مجتهدی تهرانی می‌گوید: در طولانی مدت دعا برای استجابت دعا می‌گوییم؛ ای خدایی کدام ممکن است {به هر} {کسی که} به همین دلیل باشي یک چیز پرس و جو می‌تدریجی، باشي جود می‌کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به او می رود بخشش {داری}، دعای ما را استجابت کن. ما گاهی سائلین را رد می‌کنیم؛ با این وجود خدا تقاضا کل شما را می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد نمی‌تدریجی؛ ولی گاهی یک چیز کدام ممکن است صلاح ما معمولاً نیست را به همین دلیل خدا می‌خواهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا نمی‌دهد؛ بعد از همه آن خواهد شد درخواست شده است را هم در داخل قیامت برآورده می‌تدریجی.

وی در طولانی مدت می‌گوید:‌ در داخل قیامت بندگان می‌پرسند؛ خدایا {اینها} کدام ممکن است به ما می‌دهی، {چیست}؟ خطاب می‌آید دنیا خواستی صلاح نبود بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان آن خواهد شد را برآورده می‌کنیم.

انتهای پیام