دستگیری مهاجمان رئیس مشهور کفارایسنا/ پرشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده انتظامی شهرستان کفار استان فارس به همین دلیل دستگیری مهاجمان سردار مشهور {در این} شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی ذکر شد: در داخل پی {درگیری} سه موتورسوار همراه خود فرمانده مشهور، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری مهاجمان در داخل اصل {کار} ماموران پلیس اعلان قرار گرفت.

به گزارش پلیس فارس، الهاشمی افزود: در داخل تحقیقات مقدماتی ماموران مطلع شدند در داخل پی تذکر شفاهی منصفانه شهروند به 3 موتورسوار کدام ممکن است سرنشینان آن خواهد شد سه خانم بوده اند کدام ممکن است روبند را پیدا می کند کرده بوده اند، خرد شدن قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی کوار یکپارچه داد: ماموران پلیس اعلان {در این} زمینه تحقیقات شخصی را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقدامات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} سودآور به دستگیری سه ضارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد ممکن است به مقر انتظامی شدند.

منصفانه مقام انتظامی استان فارس همراه خود خاص اینکه متهمان در داخل تحقیقات تکمیل شده به بزه انتسابی اعتراف کردند، ذکر شد: دستگیرشدگان برای سیر سطوح قابل اعتماد به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند.

انتهای پیام