دزدان دریایی سفید جهان – ایسنادر داخل ادبیات ایمنی سایبری، اصطلاح “هکر” به غیر دولتی اطلاق می تواند باشد کدام ممکن است ممکن است خوب به 1 {آسیب} پذیری سیستم تأثیر می گذارد تدریجی.

به گزارش ایسنا، هکرها به توضیحات مختلفی به دلیل جمله درآمد اقتصادی، اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید و حتی کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی این {کار} را مشارکت در می دهند. هکرها به دسته های مختلفی جدا کردن می شوند. برخی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان “کلاه سیاه” شناخته می شوند، کسانی هستند کدام ممکن است به توضیحات مضر قابل مقایسه با مزیت سفارشی، مخفیانه نگران ورزش های مضر قابل مقایسه با خانه شکنی داده ها هر دو جرقه زدن خوب سرویس هستند کدام ممکن است ایمنی سفارشی خوب شخص خاص هر دو نمایندگی را به تهدید می اندازد. این هکرها کسانی هستند کدام ممکن است طبق مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اذهان عادی محکوم شدند.

در برابر این، گروه یکی دیگر به دلیل هکرها موسوم به «کلاه سفید»، به طور معتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجوز صاحبان خانه صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرکت ها}، حفره های امنیتی قابل دریافت در داخل روش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین های کامپیوتر ای را بررسی اجمالی می کنند به همان اندازه {شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها بتوانند همراه خود تعمیر این مسائل، تهدید تأثیر می گذارد را به مقیاس عقب دهند. سیاه پوستان . کلاه دزدان دریایی حقیقت این است {هر} {کسی که} به شما فرصت دهد عمداً به دلیل محدودیت ها امنیتی خوب آنلاین رفتن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مشارکت در خرابکاری وارد آنلاین شود، هکر کلاه سفید معروف به. این هکرها کدام ممکن است شناخته شده به عنوان هکرهای {اخلاقی} نیز شناخته می شوند، به روش ها تأثیر می گذارد می کنند، با این وجود آرزو بدی به دلیل تأثیر می گذارد به آنها خواهند شد ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفشان بررسی اجمالی ایمنی سیستم، تعیین عوامل نقطه ضعف امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای توانایی سیستم است. هکرهای کلاه سفید معمولاً اشخاص حقیقی قابل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مدارج تحصیلی نخست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {کار} شخصی مأموریت دارند. هکرهای کلاه سفید اصولی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان رهنمودهای قانونی این هکرها عبارتند به دلیل: هکرهای کلاه سفید {نباید} به هیچ سیستمی {آسیب} برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مشارکت در {وظایف} سراسری شخصی {نباید} به سیستم های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی تأثیر می گذارد کنند. عدم افشای داده ها موقعیت یابی های هک شده، خانه شکنی {نکردن} داده ها محرمانه سیستم، به جای آن {گذاشتن} ردی به دلیل هک پس به دلیل هک سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تبادل داده ها فقط در مورد چیزهای بی اهمیت هک سایت به دلیل جمله قوانینی است کدام ممکن است هکرهای کلاه سفید استفاده بیشتر از می تواند باشد. شخصی به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اجبار به آن قرار است پایبند باشید. هکرهای کلاه سفید خوب سایت را 2 موارد هک {نمی کنند} در نتیجه در نظر گرفته شده می کنند خلاقیت آنها خواهند شد را به دلیل بین می برد. طبق آمار معرفی شده پلیس فتای ناگا، 50 شانس هکرهای ایرانی {زیر} 25 12 ماه سن دارند.

2 انواع اکنون نیست به دلیل هکرها در داخل ادبیات ایمنی آنلاین ممکن است وجود داشته باشد: کلاه {خاکستری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاه صورتی. کلاه {خاکستری} حقیقت این است مرکز 2 رئوس مطالب آخر است. مخصوصاً گاهی خرابکاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی {نمی کنند}. حقیقت این است آنها خواهند شد هم کلاه سفید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کلاه سیاه. کلاه صورتی نیز گاهی اوقات نامیده می شود هکر کلاه سیاه {در نظر گرفته می شود}. {اینها} اشخاص حقیقی بی سوادی هستند کدام ممکن است همراه خود قبلی لوس افزار به دیگران خرابکاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را تشدید می کنند. به عنوان تصویر، در داخل اتاق های صحبت کردن با بیشترین استفاده را ببرید نرم افزار های کنار هم قرار دادن، دیگران را بی رنگ می کنند هر دو برانداز می کنند.

قادر به به مشکل {کشیدن} مهارت های هکرهای کلاه سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد ارتقاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک گذاری اطلاعات آنها خواهند شد، کنوانسیون ها، کارگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویداد مختلفی قابل مقایسه با CTF در داخل مرحله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه {حرفه ای} {هر} ساله همراه خود حمایت نمایندگی های برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم همراه خود {مشارکت} برگزار می تواند باشد. هکرها به دلیل در سراسر اطراف جهان CTF هر دو Flag Race خوب مانور دیجیتال شبیه سازی شده است آن قرار است هکرها در برابر این {یکدیگر} قرار می گیرند. {در این} {مسابقه}، {هر} کارکنان سعی می تدریجی به دلیل مکان های به دلیل پیش تصمیم گیری شده در داخل کامپیوتر هر دو آنلاین اختصاص داده شده است حفاظت تدریجی. در داخل عین جاری دردسر می تدریجی همراه خود جنگ از طریق سد امنیتی سایر کارکنان ها پرچم شخصی را بر روی سیستم های شخصی راه اندازی تدریجی. رویداد CTF {در حال حاضر} خوب {مسابقه} آموزش است کدام ممکن است عملکرد آن قرار است راه اندازی خوب تخصص مشترک در داخل ایمن سازی روش ها، به اشتراک گذاری اطلاعات هک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای حمله ها ممکن در داخل دنیای {واقعی} است.

به طور معمول در داخل رویداد CTF {جنبه} های مختلف اطلاعات امنیتی کارکنان های مشارکت کننده سنجیده می تواند باشد. مهندسی معکوس، تعیین آنلاین، تحلیل پروتکل، {مدیریت} آنلاین، حمله ها خرس آنلاین، نرم افزار نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل رمز به دلیل جمله توانمندی هایی است این دسته به دلیل رویداد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کنندگان برای شرکت کردن این رویداد به آن قرار است خواستن دارند.

اگرچه اجرای چنین تعهد هایی در داخل دنیا سابقه ای در دسترس به 1 دهه گذشته دارد، با این وجود همچنان در داخل ملت ما چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. احتمالاً تنها واقعی مناسبت واقع بینانه، برگزاری رویداد هک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت سایبری باشد یا نباشد زمان تابستان 1390 وسط آپا (وسط اعلان، اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش افتا) در مدرسه اقتصادی شریف برگزار شد. دومین فاصله این {مسابقه} در داخل خرداد ماه 1391 در مدرسه اقتصادی شریف منسوب به داوری تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی در داخل زمینه نگاهی به تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اطلاعات {تخصصی} این اشخاص حقیقی {در این} زمینه وسط آپا برای این امر برگزار شد. منطقه. دانشکده. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است “پریسا تبریز”، “شاهزاده ایمنی گوگل” کلاه سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هکر ایرانی است سن 31 سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه قبلی همراه با چهره هایی قابل مقایسه با نام تجاری زاکربرگ، پدر مingسس fb، به فرماندهی ایمنی داده ها گوگل است. ثبت 30 شخص سودآور {زیر} 30 12 ماه در داخل زمینه فناوری.

در داخل {زیر} به راه اندازی شد در میان اقدامات در میان هکرهای کلاه سفید در این کره خاکی می پردازیم:

ریچارد متیو استالمن در داخل دنیای دیجیتال شناخته شده به عنوان خوب هکر شناخته نمی شود، با این وجود او می رود شناخته شده به عنوان یک پیشرو در داخل دنبال کنندگان لوس افزار آزاد شناخته می تواند باشد. با این وجود همین لیدر ناشی از قدرتی نرم افزار نویسی دارد خوب دزد دریایی خبره نیز هست. او می رود خواهد شد دشمن قسم خورده مایکروسافت است. در داخل دسته هکرها هکر کلاه سفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دنیای دیجیتال خرابکاری نکرده است با این وجود قابل مقایسه با {هر} هکری به حریم غیر دولتی اعتقادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید تمام داده ها دنیا نیاز به به اشتراک گذاشته شود. این هکر یانکی کنوانسیون های زیادی فقط در مورد هک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هکرها برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره هکرهای {واقعی} را به جهانیان تأیید شد. مطمئناً یکی مشهور ترین کارهای او می رود هک قدرتمند ترین سیستم امنیتی مایکروسافت است. استالمن {در حالی که} مشاور مایکروسافت در داخل کنوانسیون بود، آنلاین را هک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن سازی داد کدام ممکن است این قدرتمند ترین سیستم امنیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این دیدگان تنها واقعی در داخل 8 {دقیقه} لوس افزار هک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایکروسافت آن قرار است را در داخل ثبت سیاه قرار داد.

کارکنان برنرز لی: برنرز لی مخترع آنلاین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً شگفتی کنید کدام ممکن است او می رود را در داخل همین جا شناخته شده به عنوان خوب هکر کلاه سفید پیدا کنید. با این وجود در داخل حین تحصیل در داخل آکسفورد همراه خود هک کامپیوترهای عادی دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن ورود دوستانش به مشکل افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود او می رود به لپ تاپ افسران برداشتن شد. در واقع امتحان کنید همراه خود توسعه کامپیوترهای سفارشی همراه خود بیشترین استفاده را ببرید عناصر {معیوب} {تلویزیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وسایل دیجیتال {مفید} باشید! او می رود پس به دلیل {کار} برای گروه تحقیقات اتحادیه اروپا سرن، سیستمی را برای تسهیل اشتراک گذاری داده ها بین محققان راه اندازی کرد. او می رود بعداً همین اندیشه را پایان دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین را اختراع کرد. در داخل 12 ماه‌های بعد، او می رود کنسرسیوم WWW هر دو W3C را برای مرسوم ، مد روز‌سازی استانداردهای آنلاین ایجاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن قرار است زمان این اتحادیه پرانرژی {بوده است}.

استفن وزنیاک: او می رود اپل را همراه خود استیو جابز، مطمئناً یکی {مشهورترین} مبتکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هکرهای کلاه سفید در داخل 20 سال قبلی، بنیان گذاشت. او می رود مدال سراسری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکترای افتخاری را به دلیل دانشکده های کترینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوا خریداری شده کرد. وزنیاک همراه خود ابداع {راهی} برای دور شدن از راه دور کلیدهای وسط تصمیم راه اندازی به هک کرد. او می رود توانايي برقراری تصمیم های تلفنی به دلیل راهی که در آن در اطراف بود. او می رود همراه خود همکاری جابز، محصولاتی به تماس گرفتن سطل آشغال‌های آبی را کدام ممکن است همراه خود همین عملکرد طراحی کرده بود، در داخل اوایل دهه هشتاد به هم‌{دانشجویان} فروخت. وزنیاک خوب موارد به دلیل همین اسباب بازی برای تصمیم {رایگان} همراه خود پاپ در داخل واتیکان استفاده بیشتر از کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن کرد کدام ممکن است خلاق کیسینجر خوب سیاستمدار کهنه {کار} یانکی است! او می رود ناشی از رفتارش به دلیل دانشکده ریختن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در کنار استیو جابز اولیه مناسبت مقدماتی لپ تاپ اپل را طراحی کردند. آنها خواهند شد به دلیل انبار جابز راه اندازی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنیاک در داخل طراحی طاقت فرسا افزار تا حد زیادی پرانرژی بود. وزنیاک همراه خود بهبود سن تعیین گرفت به دلیل دزدی دریایی شکاف بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی بر {کار} بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی فناوری کانون اصلی تدریجی.

لینوس توروالدز: توروالدز مردی است کدام ممکن است سیستم کار کردن لینوکس محتوای متنی باز را اختراع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً به دلیل هکر در دسترس بودن او می رود مبهوت شده اید. با این وجود واقعیت اینجا است کدام ممکن است این مهندس برای علاقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده هک می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه خودش سعی می کرد سیستم کار کردن ها را هک تدریجی به همان اندازه آنها خواهند شد را به دلیل {کار} بیاندازد. در داخل اوایل دهه گذشته 80 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 90 اشکال از سیستم کار کردن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در میان تفریحی های ویدیویی را هک کرد به همان اندازه ببیند یادگیری نحوه {کار} می کنند. او می رود هسته لینوکس را در داخل 12 ماه 1991 ایجاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن آن قرار است را همراه خود گلوله کردن آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد کد نرم افزار نویسی شخصی تقویت بخشید. با این وجود امروزه عنوان او می رود مطمئناً یکی تاثیرگذارترین اشخاص حقیقی در داخل دنیای لوس افزارهای کامپیوتری است.

انتهای پیام