در چه صورت نمره عقب کشیدن گواهینامه را باطل می تنبل؟رئیس وسط اطلاع رسانی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تهران عظیم الگو ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال گواهینامه به انگیزه بدست آمده رتبه عقب کشیدن را تشریح کرد.

سرهنگ علی شریفی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا. وی در جدا خصوصی اشاره به سازوکار امتیاز عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال گواهینامه اظهار داشت: در جدول تصادفات تخلف 20 تخلف موجود است کدام ممکن است باعث تبدیل می تواند باشد جدا از جریمه عالی امتیاز عقب کشیدن برای نیروی محرکه پرونده شود.

وی در خصوص الگو ضبط هر دو ابطال گواهینامه در صورت نمره عقب کشیدن افزود: این تکنیک دارای سه مرحله است. در مرحله 1 اگر مجموع امتیازات عقب کشیدن نیروی محرکه در صورت ارتکاب تخلف در نتیجه تصادف به 30 برسد، گواهینامه رانندگی وی به مدت سه ماه ضبط تبدیل می تواند باشد.

شریفی افزود: در صورتی کدام ممکن است نیروی محرکه پس اجتناب کرده اند سه ماه مجدداً آغاز به رانندگی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب تصادفات در نتیجه تخلف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار وی اصلاح نشود، این بار اگر مجموع امتیازات عقب کشیدن به 25 برسد، گواهینامه رانندگی وی به مدت شش ماه ضبط تبدیل می تواند باشد.

وی در جدا خصوصی اشاره به ابطال گواهینامه در مرحله سوم این تکنیک اظهار داشت: در صورتی کدام ممکن است نیروی محرکه پس اجتناب کرده اند دوبار توقیف گواهینامه مرتکب تخلف تصادفی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز عقب کشیدن بدست آمده تنبل، در صورتی کدام ممکن است مجموع امتیازات عقب کشیدن به بیست برسد، گواهینامه وی خواهد بود، احتمالا. باطل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رانندگان باید پس اجتناب کرده اند عالی سال وقفه به آموزشگاه های رانندگی بازگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تکل گواهینامه مجدد در آزمون تصویر کنند.

انتهای پیام