در مختصر مدت خروج نفت اجتناب کرده اند بودجه غیرقابل دستیابی استرییس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه اظهار داشت: در مختصر مدت خروج نفت اجتناب کرده اند بودجه غیرقابل دستیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح ساختار بودجه ساده خروج نفت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات عکس می خواست است کدام ممکن است صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی کسب اطلاعات در مورد اصلاح ساختار بودجه افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه  خواه هر دو 9 شاهد هستیم کدام ممکن است نفت اجتناب کرده اند ساختار بودجه جدا برود؟ اظهار داشت: در مختصر مدت خروج نفت اجتناب کرده اند بودجه غیرقابل دستیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح ساختار بودجه ساده خروج نفت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات عکس می خواست است کدام ممکن است صورت گیرد. اینکه بودجه آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل فهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ها در قبال بودجه پاسخگو باشند حیاتی است. 

وی افزود: وزیر علوم می گوید دانشکده ها هیات امنا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است کاره ای نیستم.  ما هم در پیشنهادی کدام ممکن است به مجلس دادیم خوب ردیف برای وزیر گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتیم وزیر باید پاسخگوی انبساط آموزشی ملت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بار تولید عکس دوستان آن را برگرداندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است خیر همه دانشکده ها باید ردیف داشته باشند.  وزیر ماه قبلی اعتراض داشت کدام ممکن است ممکن است دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرفی در تخصیص بودجه ندارم؛ لذا اصلاح ساختار بودجه  اندازه مختلفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حمدالله تیم ها مشترکی آغاز شده است.

میرکاظمی تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند ماموریت‌ های تیم ها شورای مالی سران، ماموریتی است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت ارایه داده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم  اصلاح ساختار بودجه است، لذا کاری را آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در جدا خصوصی کمک مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران م بتوانیم در صحن شورای برتر اقتصاد سران آن را تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به مجلس ببریم. 

وی در نهایت اظهار داشت: کار آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در مختصر مدت انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در جاری ارزیابی اصول این سیستم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید زودتر آن را برسانیم، از بودجه سال  1402 بیشتر مبتنی بر اصول این سیستم است.  

انتهای پیام