در داخل قالب نوروزی قبلی {خودرو} به 2 فناوری رسیده است؟ایسنا/ گیلان مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی جیلان به همین دلیل وارد شدن 364 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 485 سیستم {خودرو} به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج 22 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 7129 سیستم {خودرو} به همین دلیل استان در داخل قالب نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل مجموع 591 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 614 سیستم {خودرو} در داخل محورها بیانیه شد. گیلان بودیم.

فریبرز مرادی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، فقط در مورد فینال سناریو تردد خودروهای هر روز در داخل استان گیلان ذکر شد: 75 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 180 سیستم {خودرو} به همین دلیل ساعت شب قبلی وارد استان گیلان شد.

وی همراه خود خاص اینکه در داخل مدت زمان مذکور 38 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 930 سیستم {خودرو} به همین دلیل استان گیلان بیرون شدند، افزود: احتمالاً بیشترین میزان دسترسی استان توسط محور کاسپین – رشت همراه خود 44 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 361 سیستم {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن قرار است محور رامسر – چپکسر همراه خود 20 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 495 سیستم {خودرو} است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی گیلان احتمالاً بیشترین میزان خروجی به همین دلیل استان را توسط محور چابکسر – رامسر همراه خود 18 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 177 اتومبیل خاطرنشان کرد: ساعت شب قبلی پیک در یک روز واحد در داخل تمامی محورهای استان بین ساعت 13 {بوده است}. ساعت 14:00 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از {حرکت} بین سه به همان اندازه 4 بامداد بود.

مرادی معمول {سرعت} تردد خودروها در داخل محورهای استان گیلان را 69 کیلومتر بر ساعت خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر ایده فینال آمار دریافتی به همین دلیل 42 سیستم تردد شمار در داخل استان در داخل مدت زمان مذکور، محور امامزاده هاشم – سراوان 2115 است. اتومبیل. سپس محور آزادراه خزر – راشی همراه خود معمول تردد ساعتی 2075، اتومبیل پرترددترین محورهای استان بوده اند.

وی فقط در مورد آمار وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی استان گیلان به همین دلیل ابتدای قالب نوروزی تا به امروز، افزود: به همین دلیل 4 به همان اندازه 9 اسفند ماه 12 ماه 1400 شاهد بهبود 45 درصدی وارد کنید به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 درصدی بهبود خروجی به همین دلیل استان هستیم. استان نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی جیلان به همین دلیل وارد شدن 364 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 485 سیستم {خودرو} به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج 22 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 7129 سیستم {خودرو} به همین دلیل استان در داخل قالب نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل مجموع 591 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 614 سیستم {خودرو} در داخل محورها بیانیه شد. گیلان بودیم.

انتهای پیام