در داخل {داستان} تلخ تمرین اوتیسم همراه خود عقب مانده روانشناختیایسنا/ همدان در داخل 2 آوریل سالانه، گروه ملل متحد روز جهان توجه به اوتیسم را جشن خواهد گرفت. این امروز برای اولیه موارد در داخل 12 ماه 2008 مشتاق در مورد مجمع پایه گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتفاق آرا منسوب به بهبود توجه نسبت به این {بیماری} تصمیم گیری شد.

به گزارش ایسنا؛ {هر} کشوری این امروز را به گونه ای انتخاب شده جشن خواهد گرفت، مثلا در داخل انتاریوی کانادا پرچمی برای جشن کلاچ این امروز برافراشته می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ایرر مردمان برای حمایت به همین دلیل این مبتلایان لباس مجلسی {راحتی} می پوشند.

رئیس صفحه بحث حمایت به همین دلیل اوتیسم همدان همراه خود گفتن اینکه 250 نوزاد {در این} صفحه بحث حضور دارند، ذکر شد: بر ایده تحقیقات اجرا شده نسبت زن به مرد خوب به 4 است، مخصوصاً به همین دلیل {هر} 4 مرد، یک خانم. اوتیسم دارد.”

داود پناهی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایسنا، ذکر شد: 250 نوزاد به همین دلیل شهرهای مختلف قلمرو در داخل صفحه بحث اوتیسم عضویت دارند کدام ممکن است اصولاً ممکن است مرد، 50 نفر زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 نفر مرد هستند.

وی به زمان طلایی تجزیه و تحلیل اوتیسم شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: 2 به همان اندازه هفت 12 ماه یکی از بهترین زمان برای تجزیه و تحلیل اوتیسم است در نتیجه ذهن این جوانان {در این} سنین آمادگی بیشتری برای اکتسابی توانبخشی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم خانوارها نسبت به این مسئله ظریف شوند. در نتیجه همراه خود مداخلات درمانی می توان {علائم} مقدماتی دوران کودکی را تقویت بخشید.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط بالاتر ممکن است در همسایگی در نتیجه اوتیسم {درمان} قطعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی با استفاده از توانبخشی قابل تسکین است.

پناهی ذکر شد: ممکن است به طور اضافی انواع اشخاص حقیقی تحت تأثیر اوتیسم اصولاً به همین دلیل اشخاص حقیقی خرس محافظت صفحه بحث باشد یا نباشد، متعاقباً همراه خود توضیحاتی در داخل خصوص اوتیسم به خانوارها اطلاع می دهیم در داخل صورت افتخار داشتن {علائم} به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صفحه بحث بپیوندند.

وی افزود: کل شما گروه های سنی در داخل صفحه بحث حضور دارند با این وجود یکی از بهترین زمان برای تجزیه و تحلیل اوتیسم به همین دلیل 2 سالگی به بعد است.

پناهی یکپارچه داد: جوانان در داخل اتحادیه کارگری معاینه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات درمانی، گفتار درمانی، کاردرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانپزشک {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد مراجعه خانوارها آزمایشات اجباری مشارکت در می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خوب فاصله مطمئن، خانوارها فکر می شوند. همراه خود {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینه جوانان.” او می رود ممکن است حتی به اوتیسم اذیت شد.

وی ذکر شد: برخی خانوارها به همین دلیل اینکه فرزندشان اوتیسم دارد شگفتی می کنند.

رئیس صفحه بحث اوتیسم همدان همراه خود تایید معاینه این نوزاد مشتاق در مورد روانپزشک، افزود: به طور عادی برای جوانان در گذشته به همین دلیل 5 سالگی درمان تجویز نمی شود، معامله بسته به میزان {درگیری} ممکن است همراه خود اوتیسم، درمان تجویز می تواند باشد. خرس {درمان}.”

وی یکپارچه داد: گروه جوانان اوتیسم کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان ممکن است دچار مسائل رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست به همین دلیل مسائل گفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانی مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} جوانان اوتیستیک منوط به تجزیه و تحلیل {تخصصی} است.

پناهی تصریح کرد: اوتیسم فرم اختلال عملکرد عصبی رشدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشدی است تخصصی ایجاد می کند آن قرار است نوزاد تحت تأثیر اوتیسم به همین دلیل اختلالاتی در داخل پردازش حواس، محبوبیت، اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات مبارزه کردن می برد. هنگام fidgeting با اسباب ورزشی های شخصی اقدامات کلیشه ای مشارکت در دهید هر دو {به درستی} ورزشی نکنید این جوانان علاقه مند به خاصی به وسایل محل اقامت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی حرف هایشان متمرکز نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محدودیت های کلامی خانوارها مواجه شوند در داخل صورت بیانیه این {علائم} می توانید به صفحه بحث مراجعه کنید.

وی افزود: جوانان اوتیسم علاقه مند به عجیبی به وسایل چرخشی مشابه واشر دارند، این جوانان در داخل تعیین کنید گیری روابط اجتماعی نیز دچار کمبودهایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به امور توانبخشی برای این جوانان فراهم شود.

پناهی به وضعیت امور تحصیلی جوانان اوتیسم شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شانس جوانان تحت تأثیر اوتیسم کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت بروز {علائم} از حداکثر در داخل نوزاد، این جوانان {نمی توانند} شرکت ها دانشگاهی اکتسابی کنند، با این وجود طیف {متوسط} ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​می توانند تمرین متمرکز اکتسابی کنند، با این وجود این جوانان ممکن است بخواهید توانبخشی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به علاوه بر این تمرین، شرکت ها توانبخشی نیز اکتسابی کنند.

وی افزود: دانشکده ها مشخص شده برای جوانان اوتیسم صحیح به نظر نمی رسد که باشند در نتیجه نیاز به در امتداد طرف جوانان کم توان روانشناختی تمرین اطلاعات شوند، {در حالی که} این جوانان به شرکت ها توانبخشی بیشتری خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جوانان از نزدیک به همین دلیل عادات دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای جوانان عقب مانده روانشناختی تقلید کردن می کنند. ممکن است حتی تقلید کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این سازماندهی اکثریت اینها تمرین برای خانوار های جوانان مسئله ساز شده است، اکثریت اینها تمرین برای ممکن است زیان آور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث رنجش خانوار های دارای فرزند اوتیستیک می تواند باشد.

انتهای پیام