در خوب واحد دهه تولید عکس، رویای مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار روی ماه محقق بالقوه استناسا اخیرا ادعا کرده است کدام ممکن است فضانوردان در دهه آینده روی ماه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهند کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اسکای، ناسا قصد دارد در دهه آینده فضانوردانی را به مدت 2 ماه برای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن روی ماه بفرستد. به آگاه ناسا، اگر پایگاهی در جدا خصوصی خوب کابین قمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب خانه متحرک روی ماه بسازید، فضانوردان می توانند هر بار به شبیه به اندازه 2 ماه در آنجا بمانند.

فضاپیمای آرتمیس ناسا هفته قبلی خصوصی را به ماه رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کپسول عصر جدید را برای خوب بازدید با مرحله سرنشین به در اطراف ماه 50 سال پس اجتناب کرده اند فینال ماموریت آپولو فرستاد.

این پرتاب کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند چندین تاخیر به بالا رسید، در جدا خصوصی هدف بازگرداندن فضانوردان به مرحله ماه در این دهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خوب پایگاه ثابت در آنجا ایجاد شده است چون سکوی پرشی برای اکتشافات انسانی خودت را پیدا کن در مریخ به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ناسا آگاه است کدام ممکن است این این سیستم به معنای دقیق عبارت هستند گامی عظیم به سوی کشتی است. خدمه مشترک به ماه می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برای طول a باشکوه تمدید شده تری می قابل ارزیابی با.

این تصویر قصد دارد چیزی را بسازد کدام ممکن است آن را کمپ اساس آرتمیس می نامد، کدام ممکن است دارای خوب کابین به روز قمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خوب خانه متحرک است کدام ممکن است به فضانوردان اجازه می دهد به شبیه به اندازه 2 ماه در آنجا بمانند.

سخنگوی ناسا اظهار داشت: ناسا برای سرعت بخشیدن به ماموریت بازگشت انسان در 4 سال آینده کار خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن هر سال خوب بار خوب ماموریت سرنشین دار به ماه خواهد فرستاد.

برای اینکه فضانوردان مکانی برای مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در ماه داشته باشند، پایگاه آرتمیس آژانس فضایی برای ادغام کردن خوب کابین به روز ماه، خوب فرودگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خوب خانه متحرک خواهد بود، احتمالا.

ناسا اظهار داشت کدام ممکن است اولین ماموریت ها برای ادغام کردن اقامت مختصر مدت در مرحله ماه خواهد بود، احتمالا، در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی بهبود کمپ اساس، هدف این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است به خدمه اجازه داده شود به شبیه به اندازه 2 ماه در خوب واحد زمان در مرحله ماه بمانند. ماموریت سه هفته ای آرتمیس 1 کدام ممکن است اخیراً به جهان پرتاب شد، برای ادغام کردن خوب پرواز 25 روزه اوریون است کدام ممکن است کپسول را به 60 مایلی (نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلومتری) اجتناب کرده اند مرحله ماه، سپس 40000 مایلی (64400 کیلومتری) فراتر اجتناب کرده اند ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ادای احترام به ماه می رساند. زیرین.

پیش دهانه بینی می رود این کپسول در یازده دسامبر در اقیانوس حساس کردن آید. اگرچه هیچ فضانوردی در هواپیما وجود نداشت، در جدا خصوصی این جاری این ماموریت گام مهمی در جهت بازگرداندن انسان ها به ماه بیش اجتناب کرده اند 5 دهه پس اجتناب کرده اند ماموریت های آپولو است. 12 فضانورد در شش ماموریت آپولو اجتناب کرده اند سال 1969 به شبیه به اندازه 1972 روی ماه قدم زدند.

پس اجتناب کرده اند دهه‌ها هدف اصلی ناسا بر مدار زیرین زیرین در جدا خصوصی شاتل‌های فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه فضایی بین‌المللی، آرتمیس تصویر‌دهنده خوب ترتیب اصلی در جهت این سیستم پرواز فضایی انسان پس اجتناب کرده اند آپولو است.

ماموریت آرتمیس کدام ممکن است به تصمیم تکل الهه شکار یونان سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر دوقلوی آپولو اشاره شده به عنوان، قصد دارد فضانوردان را در اوایل سال 2025 به ماه بازگرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسا وعده داده است کدام ممکن است اولین زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین شخص رنگین منافذ و پوست را روی ماه حساس کردن آورد.

انتهای پیام