در جنوب کرمان ضعیف کالای اساسی نداریمایسنا/کرمان رییس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا جنوب کرمان  اجتناب کرده اند تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out اقلام در جنوب کرمان خبر داد.

بدون ملاحظه مروجی رییس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا جنوب کرمان در جدا خصوصی اشاره تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out اقلام می خواست در آستانه اجرای قالب نظام صنوبر یارانه ها   اظهار داشت:در قالب گشت  مشرک اعضای ستاد ترتیب بازار اجتناب کرده اند انواع اجتناب کرده اند فروشگاه های زنجیره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار شهرستان جیرفت  بازدید کردند.

وی افزود: به افراد ضمانت مناسب می‌دهیم کدام ممکن است هیچ کمبودی در بحث کالاهای اساسی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر به ابعاد کافی فعلی است.

مروجی  اظهار کرد :قرارگاه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر بازار در جنوب کرمان اجتناب کرده اند هفته قبلی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همت اعضا، این سیستم ریزی دقیقی جهت تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out اقلام اساسی می خواست خانواده بالا یافته است.

رئیس گروه صمت جنوب کرمان اظهار داشت: این گروه اجتناب کرده اند ابتدای قالب اصلاح نظام پشتیبانی می شود در هفته قبلی در جدا خصوصی تشکیل روزانه ۲۰ خدمه، نسبت به بازرسی اجتناب کرده اند اصناف اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافیت کاملی نسبت به انبارها، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر اساسی در جنوب استان دارد.

وی در جدا خصوصی اشاره به آسیب دیده نشده توسعه سختگیرانه بازرسی ها، اظهار داشت: در شرایط کنونی ملت، تصمیم احتکارکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاقچیان کالاهای اساسی افراد درمورد به کسانی است کدام ممکن است در نظام مالی ملت اخلال تحمیل می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک در جدا خصوصی آنها برخورد احتمالاً خواهد بود.

رییس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا جنوب کرمان تصریح کرد: به افراد ضمانت مناسب می‌دهیم کدام ممکن است هیچ کمبودی در بحث کالاهای اساسی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر به ابعاد کافی فعلی است.

وی خاطرنشان کرد: قالب اصلاح نظام صنوبر یارانه‌ها تنها درمورد به کالاهای اعلامی برای ادغام کردن تخم مرغ، مرغ، روغن نباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌کس حق ندارد غیر اجتناب کرده اند کالاهای اساسی ادعا شده، قیمت کالاهای تولید عکس را بخصوص در بخش بار افزایش دهد.

انتهای پیام