در جدا خصوصی مدیریت ذهن، خودتان را از لاغر کنیدمحققان کالج پزشکی دانشکده “ویک فارست” آمریکا در بررسی اخیرشان اظهار کردند، جامعه‌های مغزی می‌توانند در موفقیت اشخاص حقیقی در کاهش چند پوند موقعیت داشته باشند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اس تی دی، محققان آمریکایی در یافته‌های جدیدشان اختراع کردند کدام ممکن است 2 جامعه مغزی خاص می‌توانند تاثیر زیادی بر میزان موفقیت عالی شخص در کاهش چند پوند داشته باشند.

دکتر “جاناتان بوردت”(Jonathan Burdette) درک رادیولوژی کالج پزشکی دانشکده ویک فارست را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق بی نظیر این بررسی ذکر شد: این اختراع قابل انجام است در تمدید شده مدت به انبساط تخفیف با‌های بیشتر مبتنی بر رفتار کدام ممکن است مدارهای خاصی اجتناب کرده اند ذهن را تواند ارائه می دهیم کمک تنبل کاهش چند پوند مورد هدف قرار می‌دهند، کمک کنند.

هدف محققان اجتناب کرده اند انجام این بررسی تصمیم گیری این بود کدام ممکن است خواه هر دو 9 میزان کاهش چند پوند پس اجتناب کرده اند شش ماه مداخله بیشتر مبتنی بر رفتار در جدا خصوصی بخشی از در 2 جامعه متمرکز(FNs) به تصمیم تکل‌های FN۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید FN۲، در گروهی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مسن تحت تأثیر مشکلات وزنی آموزش داده شده است تبدیل می تواند باشد هر دو خیر. جامعه‌های متمرکز ذهن، مناطقی اجتناب کرده اند ذهن هستند کدام ممکن است به طور هماهنگ در جدا خصوصی هم کار می‌کنند.

FN۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید FN۲ برای اولین بار توسط بوردت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش در سال ۲۰۱۸ ایجاد شدند در در ضمن محققان دریافتند کدام ممکن است این 2 جامعه در کاهش چند پوند سودآور موقعیت مهمی دارند.

در این بررسی ۷۱ تصویر‌کننده کدام ممکن است در عالی واحد کارآزمایی پزشکی تصادفی کاهش چند پوند، پرونده‌شناسایی کرده بودند، در ابتدای کارآزمایی در جدا خصوصی اف‌ام‌آرآی هر دو تصویرسازی تحریک کردن مغناطیسی کارکردی اسکن شدند به شبیه به اندازه خاص شود خواه هر دو 9 FN۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید FN۲ می‌توانند همانند عاملی پیش‌دهانه بینی کننده در کاهش چند پوند حرکت کنند هر دو خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این مورد است چگونه این اتفاق رخ می‌دهد.

تصویر‌کنندگان در حالت آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پس اجتناب کرده اند اکتسابی وعده‌های غذایی، اسکن شدند. در تمدید شده مدت این کارآزمایی شش ماهه، داده‌ها برای ارزیابی روابط بین جامعه‌های متمرکز یاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب وزن تصویر‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

محققان دریافتند کدام ممکن است از طریق حالت آرامش، اتصال درک کردن ذهن در FN۱( کدام ممکن است برای ادغام کردن استعداد‌های حسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکتی است) به طور قابل توجهی در جدا خصوصی کاهش چند پوند طی شش ماه آموزش داده شده است تبدیل می تواند باشد. از طریق حالت بلعیدن وعده های غذایی، کاهش چند پوند شش ماهه به طور قابل توجهی در جدا خصوصی FN۲(کدام ممکن است برای ادغام کردن خودتنظیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه هدف اصلی ملاحظه است) مرتبط بود.

بوردت ذکر شد: نتایج این بررسی حاکی اجتناب کرده اند آن است کدام ممکن است عملکرد‌های جامعه ذهن افرادی کدام ممکن است در کاهش چند پوند کمتر سودآور‌تر بودند، متمایز اجتناب کرده اند افرادی بود کدام ممکن است سودآور‌تر بودند. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی سوگیری حرکتی حسی بیهوش محکم‌تری برای تفسیر وعده های غذایی دارند، در حالی کدام ممکن است به تذکر می‌رسد این مورد در برخی تولید عکس کمتر است. در محله‌ای در جدا خصوصی وفور وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌های وعده های غذایی در در همه مکان ها، این داده ها می‌تواند به دلیل برای اینکه چرا برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در کاهش چند پوند اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن آن چنین مشکلی دارند، کمک تنبل.

این مقدماتی بررسی‌ای است کدام ممکن است ایده ها کلیدی را کدام ممکن است در درک مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخوری مهم تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل داده شده‌اند را به موفقیت در جدا خصوصی کاهش چند پوند رفتاری در میان بسیاری سالمندان تحت تأثیر مشکلات وزنی مرتبط می‌تنبل.

بوردت ذکر شد: یافته‌های ما ادراک بیشتری با اشاره به مدارهای متمرکز پیچیده در ذهن فراهم می‌تنبل، این دلیل برای است ما اکنون درک مکانیکی اجتناب کرده اند اینکه چرا اشخاص حقیقی وزن کم نمی‌کنند، داریم. اجتناب کرده اند تذکر تئوری، اگر با اشاره به اصرارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت‌ها داده ها بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم تخفیف با‌های متفاوتی را برای عالی شخص طراحی کنیم، 9 اینکه در جدا خصوصی همه همان رفتار کنیم.

یافته‌های این بررسی در روزنامه “Obesity” آشکار شد.

انتهای پیام