درو کردن 6000 تن سیب زمینی اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی ایرانشهرایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان سرپرست جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اظهار داشت: کار درو کردن 250 هکتار سیب زمینی اجتناب کرده اند اراضی این شهرستان اجتناب کرده اند اواسط اردیبهشت ماه اذیت کردن شد.

مجید فیاضی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به افزایش این 2 هکتاری مرحله زیر کشت نسبت به سال درو کردن قبلی، افزود: معمولی درو کردن سیب زمینی در هر هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی ایرانشهر چهل تن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد بیش اجتناب کرده اند 6 هزار تن باشد. سیب زمینی امسال درو کردن تبدیل می تواند باشد. در ایرانشهر درو کردن تبدیل می تواند باشد.

وی در جدا خصوصی اشاره به ارقام کشت شده اظهار داشت: سانته، آرکولا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریندا اجتناب کرده اند متنوع از سیب زمینی است کدام ممکن است در زیرین های زراعی ایرانشهر کشت تبدیل می تواند باشد.

فیاضی اظهار داشت: کاشت سیب زمینی در ایرانشهر اجتناب کرده اند دی ماه اذیت کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن این محصول به شبیه به اندازه نوک خرداد آسیب دیده نشده دارد.

انتهای پیام/