تقاضا سریع ایران برای پیچاندن به {درگیری} در داخل اوکراینجمهوری اسلامی ایران عمیقاً ترسناک بدتر کردن وضعیت امور انسانی در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} همسایه آن خواهد شد است. ایران موضع اصولی شخصی را نزدیک به لزوم تصمیم گیری در مورد صلح جو اختلافات بر ایده رهنمودهای قانونی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم احترام رادیکال همه شما طرف ها تکرار می تنبل. مفاد قانون اساسی ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بین الملل، به دلیل جمله حقوق بشردوستانه در سراسر جهان».

به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما به دلیل آمریکای شمالی، مشاور ایران در داخل گروه ملل متحد در داخل شکسته نشده بیانیه مطبوعاتی توضیحی شخصی ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم احترام رادیکال به حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی همه شما مکان های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی همه شما مکان های بین المللی غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های غیرنظامی، ما بر فوریت {درگیری} جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن فشار ها تاکید می کنیم، ما همه شما طرف ها را الهام بخش می کنیم به همان اندازه دلخوری کردن های شخصی را توسط {گفتگو} دنبال کنند.
ما معتقدیم کدام ممکن است محتوای متنی موجود تصمیم مجمع پایه شامل اصطلاحاتی است کدام ممکن است فراتر به دلیل محدوده وضعیت امور انسانی آنجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده مکانیسم های زندگی مانند برای تصمیم گیری در مورد {جنبه} های بشردوستانه {درگیری} است.
جمهوری اسلامی ایران بر لزوم نگه داشتن ماهیت بشردوستانه پشتیبانی ها تاکید می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن پشتیبانی های بشردوستانه نیاز به صرفا بر ایده ایده ها بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفی باشد یا نباشد. ما حتی می تواند نیازمند تسهیل سریع {انتقال} ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبانه همه شما پناهندگان غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگان داخل به دلیل {مناطق} {آسیب} دیده هستیم. امتیازات بشردوستانه در داخل پوشش خارج از کشور ایران {برجسته} است. ما مجدداً بر آمادگی شخصی برای همکاری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل فراهم کردن پشتیبانی های بشردوستانه به نیازمندان در داخل {درگیری} کنونی تاکید می کنیم. وی افزود: «پیشرفته ترین و پیشرفته ترین من می روم ضمن حمایت به دلیل مذاکرات جاری بین طرفین، تقاضا شخصی را برای تصمیم گیری در مورد صلح جو سریع مناقشه در پاسخ به رهنمودهای قانونی در سراسر جهان تجدید می تنبل».

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، ایران به دلیل رای گیری به این تصمیم ممتنع داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقای جنوبی تصمیم یکی دیگر را کسب اطلاعات در مورد مساله اوکراین فراهم کردن کرد کدام ممکن است ایران به آن خواهد شد رای داد با این وجود کشورهای غربی همراه خود آن خواهد شد مخالفت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن خواهد شد رای ندادند.
انتهای پیام