دختر: میانجی نستمراسانهای، عبری، فاش، کراندند، که نخستوز، وزیر اسرائیل

Its Arabs 21, Naftalti Bit, Naftalti Biint, Nakhtali Bint, Nakhtam Sahi Sahioniesti Dar نشرت هافتگی كابینه خود به وزریم صهیونیسیسی اعلام كرد كه نقاش میانجیگر میان آیكراین و روسيه بلكه بلكه تنها بيام روسايگر دو كشور به دو يك كشور است.

کجایی کجایی؟از دست وزرای اسراییل وزرای اسراییل و رسانه های کردی و مردم کرد و مردم و مردم و مردم و مردم اسراییل زیرا ، دختر، و صدرا، آلمانی های بزرگ که پایه گذاران علوم خلاق هستند.

به گزارش عین بیانه، وزیر اسراییل، پاسدار ددار، با پوتین اوزود: رئیس ریاست جمهوری روسیه.

درباره عدم تکثیر مقابل دیدار دختر با پوتین کتاب نخست و وزیر رحیم صهیونیسم آنجا که لینک نظر من است.

دختر نیز کجاست پیوند گیفت دختر نز که مقابل گیفت شود است.

جریان که به غزارش شبکا 13 عبری زبان اسرائیل، درست است که حکایت یک نمخواستند است، بر خلاف مشترکین پوتین و دختری از دوره یک کمپین روسی با اوکراین در حال گسترش است.

به گذرش و سایت AI24 شما حرم اسراییلی هستی مثل پوتین یوهان آچ اما موقت دادی یا ایجد کریدورهای شاردستان اضافی آشیانه نابارین بینت با میکیند ذخیره کار.

«باراک رافید» روزنام نگار اسرائیلی فاش کرد که بینت با جیک سالیوان مشاور امینات ملی کاخ صفید یا یا یونایتد ایلات موافق است وقت شرفش کجاست؟

کجاست خبرنگار مرجع کرد کا بینت میخواهاست کچ صفید راز کجاست هر چند سلیوان دلش نگرفت صفرنخست وزیر اسرائیل به مسکو آغاز سازد.

راوید تاید کرد که مقامت کچ صفید به بینت اطمینان دادند که در مرد احتمال نفوذ دیدار وی و با پوتین بور اوکراین درند.

نفتالی بینت، شنبه دریک، سفر غیرمنتظره، وارد میسکو، پایتخت روس و فولد آن با پوتین ددار کرد.
PIAM END