دامنه ددار رافائل گروسی موز ملی ایران است


رافائل ماریانو گروسی، مدیر اگنس در میان آتامی های انرژی ملی، سند سفر سفر دیپلماتیک به تهران و ضیافت جمهوری ایران، در دومینبار، بازاد کرد.

به نام گازارش ایسنا، گروسی در پاورقی سفر به ایران، ص به عنوان نشیشا و دیدارهای دیپلماتیک، با زیارتگاه سازمان انرژی هستایی و وزارت امور خارجه، با وزارت ایران رفعت و درهالی زمانی شهر باغ- ای و حنار دوران اسلامی ایران، جمله تالار قرآن، آثار دوراهای صدر اسلام، سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، قاجار و حنار و تمدن ایران، دار دوران اسلامی، دریچیک ای محمترین مژایی جهان. اسلام بازید.

نسخه‌های پنج نظامی و راه‌های پادشاهی در تاریخ حافظ جهانی یونسکو و هاماشینین، قرآن تکبرگ منسوب به بایسینگر میرزا، محراب رابعه خاتون اشتر اصفهان، تابلوی نقش‌های قهوه خانه‌ای، به‌شدت ثابت شده است. -مورد غنی قار نار غار نار قائت.

دامنه ددار رافائل گروسی موز ملی ایران است

جزوه گروسی همچانین یادبود موزا موزا از ایراننوشت: به تو افتخار می کنم تاریخ ایران در راه زیبائی بشنو آن آشنا شادم.

دامنه ددار رافائل گروسی موز ملی ایران است

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی آتمی که دار در بازد گروسی را همراهی میکرد، بری یادبودنوشت: «تاریخ کوشور چه الحمدلله سرشار فخر و جهت مردم است مردم پذیرایی به عنوان ارض شاهی اسلامی است. نه از تنها اسلام اوردیند، بلکه خدمات فراوانی توسط فرهنگ اسلامی ترویج می شود.

دامنه ددار رافائل گروسی موز ملی ایران است

مدیر اگنس بین انرژی های ملی آتامی اینجاست ششم شهریور 1399 شمسی ایران باستان موزا ملا ایران رنگش را زیاد کن. Mouza Melli Iran Hamchanin دکتر هفتم آبان 1396 Mizban Yukiya Amano مدیر پیشین در اگنس پاد.

PIAM END