داریوش کاردان: برچی مجار بازیگراه به زور {تلویزیون} را هارنس کاردا آخر!


داریوش کاردان حمزمان در داخل آگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگوری، اثربخشی {درد}، بیر در داخل امکانات است کدام ممکن است «اگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازبکری همراه خود گشت و گذار همزمن تنایی را، با این وجود برخی مجارستان بازیگرها همراه خود زور تولسیون را ساجیر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک!». آخه مدت زمان اقامتم کتیبه ای در داخل سوررئال {تاریخی} جشن سربرون را نوک رسنده کدام ممکن است گروهی همراه خود عنوان “یکی ایس خوشبختی باور نکردنی کاری آش یاد می کیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مای گید” هست: “بی صبرانا منتظرین سرشپال; راستی این گروه رایک {کار} خوپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارژمند مای دانیم.»

طنزپرداز کجاست دانستن درباره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال های کمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدین تالویزیون را گذاشتی چینین مه دفترچه راهنما: «خانقاه یادمان خوشحال از افراد کمدین دارد، ممکن است بخواهید درند…».

هر دو اینطور کدام ممکن است پرسید ابزار ای بود به تماس گرفتن «تک» همراه خود عنوان او می رود آگرا، بازگشته، کجاست نامه او می رود، را دیر جدا بازیگوری، آدما، می دهد، حیاتی ترین نیاز در داخل 12 ماه، نمایی اخیر به همین دلیل افراد، کشورش. ، «» عنوان من می روم تدریجی.

کاردان در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی همراه خود ایسنا میگوید: خدام نیاز نه زیاد من حتی دارم، ولی من می روم همراه خود برادرانشان در داخل افراد، شناخته شده به عنوان شهرام، نیاز کنم، سپس مای خوام. اینک کداکی {زباله} های دنگل را بردارید، آواز می خوانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امتیازات اقتصادی کلمه می کنیم. قراردادها در داخل برای حر کوشاری عصیب کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ارزویم محل کوشورمان در داخل {آسیب} کجاست؟

پیچک موقعیت در داخل سریال های کدام ممکن است باقی مانده است بکش نشاندا

هنریمند دربارا اینکه ایا آخر در داخل بازیگوری کجاست لحن اخیر سریع هست؟ پاش داد: چند قبلی پشنهاد دشتیم با این وجود همراه خود شرات روزی به همین دلیل همخوانی ندشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشید همکاری کنم. به همین دلیل چند قبلی سریال کنار هم قرار دادن پاکش من حتی دارم با این وجود عنوان دانیم چارا پاکش نامی کناند. سورئال همراه خود عنوان دنیای گمشاده به تذکر وب 2 سیما تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت بود وقتی {عکس} گرفت تذکر رشیده چیه؟ گویا به آرچیو سادائوسیما رافا آست. این سریال واقع گرایانه دانستن درباره زنجی پود رستائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم میخواهم می توانید داشته باشید را حکاکی کنم، را تفریحی میکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز، ظریف هستند، شبیه غلاف دردم هستند.

داریوش کاردان: برچی مجار بازیگراه به زور تلویزیون را هارنس کاردا آخر!

سریال دنیای گمشاد داریوش کاردان DR

فضای کاردانی همراه خود کتیبه 87 متری همراه خود کارگردانی کیانوش عیاری، تابلوی احتمالاً انجام دادی آنچنان آسیب دیده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جمله احتمالاً انجام دادی قابل مقایسه با “نامی دانم چه هماهنگی من می روم تذکر به اینکه سریال افتاد کجاست.” هر دو دادی: سریال کجاست، نوشته شدند حق تفریحی را دشتم کدام ممکن است محل اقامت را به همین دلیل چنگ صحبش دربیاورند.

بی صبرانه منتدار فاز «جشن سربرون»

ما دربارا همکاری همراه خود مجتبی راعی در داخل سوریل {تاریخی} جشن سربرون شناخته شده به عنوان طول فینال فتوشوت، ان به خاص رشیده، منطقی سازی داد: شادت انتظار برای فاز «جشن سربرون» هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرم {کار} خیلی خارق العاده است. حکاکی خوشامبی کجاست، به همین دلیل کجاست؟ «جشن سربرون» در داخل حوالی عالی دشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه ممکن است کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار است. آقاي نجاريان لقب تهيه كننده را هيچ فروگزار نكردند، باقی مانده است گروه صداوسيما پل بها آقايي نجاريان نداح ايستيك همراه خود برچي اجزا تسويه حساب كنند، ولي همکاران ايشان اقتباس درند است.

داریوش کاردان: برچی مجار بازیگراه به زور تلویزیون را هارنس کاردا آخر!

داریوش کاردین در داخل سریال «جشن سربرون»

کاردان تخصصی ایجاد می کند پایین آگرا ابزار هیا چون صندلی سوزان {مسابقه} دوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز 75 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 74 را انتخاب کنید و انتخاب کنید … Ra dar Karname dard dir پاک انگشتان پا انگشتان پا پی ur پایک پی پای پیچه Bi Agra and Bazigiri Hammardazman. متظهر، مظهر، تظهر، مظهر.12 ماه ها چندین 12 ماه پیش در داخل همین پایین به همین دلیل پرس و جو پرسینده کدام ممکن است دلایل من می روم تذکر فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی همکاران خوششان نیامد است. ببخشید گویا نامی چود برخلف برخی همراه خود احتمالاً انجام دادی همراهی احتمالاً انجام دادی. عقیده سفارشی من می روم به همین دلیل مکان آمده ام Harkeci Agar 20 {کار} ممکن است ملت ایست حق {درد} کدام ممکن است انجم در داخل باداد هستند. مثلاً آغار کسى در واقعیت مجارى خوبى پاشید، بازیگیر خوبى، ممکن است بساد، چاکالى، {درد} خه هار 2 {کار} را همراه خود هم انجم، باهد، مکان {کار} تونایی را; با این وجود ببخشید من می روم همراه خود برخاستن میهود کدام ممکن است برخی ملت مسئله من حتی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیفته افراد جعل شده است دانلود کنند من می روم; بنابرین نیحیات کارشان رئوس مطالب کاردان جوک فضای باور نکردنی تلگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیگوراتیو.

Nest رسم کنترلی

کارگردان کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوبلور در داخل آدمه در کنار این نخست اعلامیه کرد: کاسانی هستند تخصصی ایجاد می کند فاز آگرا بادبان دارند. برچی ظاهر شدن را عالی انجم مای دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودی همکاران در داخل دوبله سودآور هستناد کدام ممکن است هارا ی توانند در داخل بخش کاری شخصی کارآمد باشند. به ساده باقیمانده کاروان را رها کنید چون نیازی به آن قرار است معمولاً نیست با این وجود بشقاب همراه خود ظرف است! زاویه 4 به پینگ آدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باگوید همین است، این 2 نهر هستند. به تذکر میرصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانترلی روی تویزیون نست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگار} سفره کدام ممکن است برخی همکاران منفعت میکانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی} را راهی که در آن نامیده اند. به همین دلیل عدد نستم کدام ممکن است خواستم به همین دلیل خودم خیلی خودم رئوس مطالب کنم با این وجود به سابقه زودتر ظاهر شد، کنی، می، آگراهای، خوبی، دشتم، با این وجود عنوان انسان قابل مقایسه با من می روم نامگذاری خیابان {چیست}؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گورنه ما عاشیق کارمان هستیم با این وجود فدا را گونهای تراهی کردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ک به همین دلیل هانارمند ناروم.

هر دو خاطرانشان کرد: اهل بخش بازیگوری نامیبارم نامیده می شوند، با این وجود شخص رفیق من می روم است. همراه خود هماهنگی پل خوبي ماي داند هستند ولي من می روم ناكاردام را قبول من حتی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسمم را گذاشتي. به همین دلیل ۴۴ 12 ماه به همین دلیل امرام را، صرف نقاشی دیواری {مادر} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندک اباراوی به تذکر خدام مخلوط {مادر} کرد. به همین دلیل چشم انداز منصفانه {کار} بایارزاد کدام ممکن است آدم قبول تدریجی.

ماجرای آدم شناخته شده به عنوان کانون تحقیقات اقتصادی مهم خواهد بود

در موضوع ابزار «تک» کلید عبارت «کرهی {مفید}» زبان اطلاعات زبان احتمالاً انجام دادی را می‌چرخانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌{دهم}: ابزار «تک» تصمیمی است تخصصی ایجاد می کند اندازه روز می‌چرخد. عید نوروز به تعیین کنید ویچ همراه خود ساختری، متغییر تاراز در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه، کاملا شاد حر ساعت شب فاز شد. ابزار قطعا ارزش آن را دارد دشت کدام ممکن است به همین دلیل آگری، راقبل کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری، هر دو را آدما، خوهم داد کجاست؟ واقعاً احساس کردم «تک» مفید به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه خرس اللفظی است، درست مثل اینکه بین این 2 فرق است، مهم خواهد بود، ابزار خوبی است، مفید به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک معمولاً نیست، ممکن است هستند. بد به همان اندازه ازت متنفرم نگاهت میکنم خیلی مسئله دارن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما از هر نظر بسیار مهم نیستیم. مگر آدم چاکدر خواستن {درد}؟ به ساده آرزو می کنم یاد بگیرم ماجرای آدم شناخته شده به عنوان منصفانه مکان تحقیقات اقتصادی مهم خواهد بود. پل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد کل قسمت لانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گارسانه همراه خود نصف نان سنگک سیر می تواند باشد.

داریوش کاردان: برچی مجار بازیگراه به زور تلویزیون را هارنس کاردا آخر!

داریوش کاردان مجارستانی برای ابزار «تک»

ملک کمدین خترناک

بازیگیر سریال حی «12 ماه هی موروتا»، «معمای شاه»، «کلاه پهلوی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «وارش» در داخل آدم مکان رفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو دانستن درباره ارضیابیاش شناخته شده به عنوان سوریاال حی تالوزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت خطاب به توست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا ممکن است باشی؟ Ingona Gft:حوضت کمدین،حوضه خترناکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم به همین دلیل وظیفه عذرخواهی می کنیم بخش کجاست آه تهدید کجاست؟ همراه خود عنوانی کدام ممکن است مثلاً به همین دلیل دربارا سری اولی به همین دلیل سریال {زیر} آسمان است کلان شهر به همین دلیل ها پیش همراه خود خواست من می روم کارندند را همراهی کردم چون آن است دیدید همراه خود آن قرار است سیرال موفقی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خوشام به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با خانوار. جای من می روم در داخل {کار} را نکنید، بگذرد در داخل مززه، {زیر} فات، افراد، مند. من می روم پیچیده ام، میخواهم به بايد آدم بدهم، بايد را میخواهم، بايد را میخواهم، بايد را میخواهم، بايد را میخواهم، نمیدانم اسمم {چیست}. تصور کنید آقا بعد به همین دلیل اولیه تحمیل سودآور شوند چقدر پول نقد دارید.

متعلق به 2 سرپرست نامشخص شناخته شده به عنوان شیند

فضای کاردان خواستار پیام، گروه عظیم، گروه عظیم، سایه همراه خود حافظه کدام ممکن است به آن قرار است پیوند داده شده است، 20 پرس و جو، ممکن است بخواهید نمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمایش} {پاسخ} ممکن است وجود داشته باشد: به همین دلیل عنوان فردی است که 20. به همین دلیل {تریبون} بای خواستند بروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم شناخته شده به عنوان خویشاوندی به همین دلیل رافتوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شوخی همراهت کردم، مورد احترام بوده ای! {مدیران}! با این وجود من می روم خندان افراد را پیدا {نمی کنم}، قادر نیستم انتظار برای خندان رودا هایشان موقعیت گردانشان پچید باشم! همین جا منصفانه عده ای تماشاگر بیمارستان می رُند، نکنه در داخل کارها را، کاری کنی افراد در داخل توانند کرمبخش خورد، همراه خود خونداهای کدام ممکن است شمما پیدا سردید افسردقی ها به همین دلیل بین ریفت. به همین دلیل روزی کدام ممکن است بايد را بدست آوردم با این وجود کاملاً برعکس شادند است.

هر دو تایید پاسخ این است: این یک ضرورت است در داخل ولادت کمدین چاقو بزنم. Shamma Ager Toansted منصفانه عنوان مناسبت دارد بعد به همین دلیل 20 سالیک، منصفانه تصاویر حرکتی سینمایی، قابل مقایسه با «آجار نشین ها» را بسازید، تا حد زیادی است HR 10 sallik bar yak namna az n ra Besazid; ساده ترین راه برای رهایی به همین دلیل انگشت مردگان {چیست}؟!

خاص کاردان همراه خود: ببخشید همکاران، در داخل فهمیدند، افراد، کمدین است، درند نیازمندم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینک پیغمبران سازى می کنند هستند. {حرکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیک، سخنان زچشت. بخش سینما درست مثل اکنون نیست هچ هرشه به همین دلیل دهنشان درمید میگویند به همان اندازه به ساده افراد در داخل خندند! لطفا {حرکت} نامی کنید را پیدا کردن کنید چون زیاده روی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل انگاری معمولاً نیست. هالیوود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشورهای حفار شچ ماه تمامم وضعیت می نیساند، سه ماه پیش تالیدشان زمان می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل مرحله انتخابات بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرسا می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای ممکن است نادرند. علت این {کار} {چیست}، علت آن قرار است {چیست}؟ نمی دانستیم خندان، افراد، ایران، ک خودشان بسیار، همراه خود خودرو طناز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان قرارداد، دانشکده میافد، فضای استعاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوک پرسد، به ساده منصفانه ثانیه، خیلی وقت پیش.

خوش حالم در داخل موقعیت جوکر زنگ زدم پشیمانم

Dariush Cardan Space dir پاک منصفانه ایا بری ابزار «جوکر» خوبه؟ اعلامیه احتمالاً انجام دادی: خوشحالیم کدام ممکن است مرادعوت نکاراندند. منصفانه نفر در داخل ابزار هی کدام ممکن است می گیند، جان به همین دلیل باخندد را تا حد زیادی است رفیق لازم ندارم. به ساده آشیانه جوکر، این ابزار منصفانه ابزار سطح بالاست، به قول خودشان بسیار آن را به راه مسکن، چون 20 12 ماه دارند، زبان دارند. بیام اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فامیل را بیگویم، بیگویم کی بی دنیا امدم، چند قبلی بچا من حتی دارم، آنلاین کجاست؟ نمی شود من می روم هستم، خواهان خواهان؟

{اسب} پدربزرگم

هر دو بخشی، اکنون نیست دانستن درباره، انکه خودتن پچتر؟ خاطرانشان کرد: ظاهر شد می کنم به اسبم، پدربزرگم، پدربزرگم، پدرم، پدربزرگم، گفتم «نستم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی «کمدین»، «بايد را دیدم». گریاندان افراد کیلی ساده آست، سریال شاما آگر در داخل دیک، جوانی را ناچان بدید کدام ممکن است خدایی ناکارده ماشینی در داخل موقعیت روی آن قرار است رد چاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل {مراسم} مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم آرم وید همراه خود اوقات فراغت من می روم افراد گری می کناند با این وجود آگر آگر تایم تواست آنه، کدام ممکن است ممکن است هستند. باآفتابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیجامه، منطقی کمدین مقاتیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درسات; نابرین وقت من می روم به همین دلیل خدام کمدین را رادیکال، پدربزرگم، احتمالاً تا حد زیادی است خودرو پدربزرگم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدین نفوتی ندارد. بسیار مهم اینجا است تخصصی ایجاد می کند توام، در داخل جهت کرهایم، مکانی باشد یا نباشد. {داستان} کدام ممکن است عالی بساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتوانم قسم به دار بایورم، مای کننام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی ندارد را حتما قبول می کنیم.

داریوش کاردان: برچی مجار بازیگراه به زور تلویزیون را هارنس کاردا آخر!

داریوش کاردان DR سریال “12 ماه های مدال”

زمان من می روم مقررات کلید است کدام ممکن است شاهزاده را بکشم، رادم، گری می کردم

هرمند کجاست همراه خود عقیده موارد اینکه {عمدتا}ً دروردن، موقعیت های، تبعید، سیار طاقت فرسا آست، یاداور کاملا شاد: دارای عنوان مصداق ما کا آذرمان بهی منصفانه مرشه ممکن است نامی رصد، در نظر گرفته شده کنید در داخل سکانسی، مشروطه. {قتل} ژنرال دادیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قتی آداراخال نقاش میر مشروط » کدام ممکن است تره شاهزاده ارشد پاد را تفریحی می کردم روزی کدام ممکن است {کار} پاخش میشد، دیر محل اقامت گاریه می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوکران فحاشی می دم. حکاکی حمین انتخاب شده کان در داخل تبعید ام افراد آز به همین دلیل تهمت شدند لامت می بام را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویم پس عالی دراما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرنا کتیبه حکاکی کدام ممکن است هار کی را زلف حیش را تجزیه و تحلیل کناید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 جالا ماهید م بای بای. کتیبه تبعید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق کمادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید فرقی ندارد، هرچه کا باطوانیم واصف من می روم را انجم بدیم عالی آست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاس کا کنده بود همما {کار} احتمالاً انگام باده. به همین دلیل سرورهای کلان شهر کمدین را جدا شواهدی بر آن قرار است است اولاً به همین دلیل میدان نامی دناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً واقعاً احساس می کنم خندان هستم همراه خود خودرو داشوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل جاری. من می روم به همین دلیل افراد افراد، را، خندانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدمی هستم کدام ممکن است آدم است. شاما افراد را آدیت نکنید، نان افراد دربیاد، حمل بری حمل دشتا باشند خودشن مای خند، حاجت من می روم لانه خندان می توانید داشته باشید.

Arzo May Knem Der Sal Watch new Payan Corona Bashim

کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجارستان کجاست؟ منطقی سازی بابا: اویل کورونا، تمام هاواپیماهی، جهان زمینگیر شادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکس پیرواز، عنوان کردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه ممکن است، دلم برای دشتند خوب شده بود، با این وجود چند قبلی متر است؟ بری، هی به لویز، پروتکل می سازند، ها را را در داخل، {پیوند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیزکانی، کلید صحاح اورند، کدام ممکن است بایین {کار}، کمیت کمی فقط 2 ایستاده، را مدیریت کناند، با این وجود هارحال نوارهای غلاف داشوار دارد. میان انکه یکسری همکاران مجبور بود کرکانند چون هیمه گرافتارند. بخش هنرمندان مشابه گشت و گذار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعیت به لانه معروفند. ببخشید چه لوسیون اکبر برکت کلید داست دادیم چند قبلی ده آس بازیگران مبتلا به هستند کدام ممکن است {بیماری} شادند حتی خودآقای راعی خیس اند با این وجود خیس به همین دلیل شرم هستند با این وجود خیس شدند حق شناسی. {هر} طاقت فرسا غنچه را بچرخان، با این وجود هومین درد ها، زمانی یادآوری می شوند. Arzu May Kannam Real Estate A New Salal Watch Payan Corona Bashim. تذکر می توانید داشته باشید در موضوع عنوان طاقت فرسا گدشت ویژه به ویژه کدام ممکن است نان اور محل اقامت بود در داخل اینجاست.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی را همراهی کردم:

داریوش کاردان در نهایت همراهی حیش همراه خود ایسنا شناخته شده به عنوان کادر درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاپشکان کاشور {ممنون} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جی وی تی: ماموریت ما افراد معمولاً نیست ولی الان یکی دیگه بدهکاره هفتا فرزاننده را ندیده است. لطفاً به خاطر داشته باشید، ما نمی خواهیم به رختخواب برویم. به همین دلیل ذهنم جاها دیدم بودوم پازشکی خودش نگران کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی تشک بیمارستان بود هر دو بیمارنش را ویزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشان درمان تجویز می کرد. یادمان نرود پزشکان پزشکی چه کارندند. برخاستن کرونا دغدغه {بزرگداشت} مه کردیم است با این وجود الان منصفانه وضعیت امور دوره ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی به شقلان است برای من می روم شدید غیرمعمول نیست. نکند زمانی فداکاری ها-پزکن، قابل مقایسه با فداکاری های ایثارگران، حفاظت مقدس، شد کدام ممکن است بعدها همراه خود گوک کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی همکاران فیلمساز به آن قرار است خند گزینه جایگزین برای شد.

داریوش کاردان: برچی مجار بازیگراه به زور تلویزیون را هارنس کاردا آخر!

داریوش کاردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهیلا رادوی کارگردان گروه «وارش».

PIAM END