دادستان، تهران، ایران


دادستان، تهران، ایران

به مناسبت خوشه، زاد روز علمدار کربلا و رز جانباز، سپهبد دادستان، و کودتای تهران در ددار، گفت و گوی سمیانه، با جانبازان، سپهبد دادسرای و کودتای تهران یک رشادتهای عنان، دفاع است. انقلاب و تجلیل و قدردانی از مهن اسلامی.

به نام گازارش ایسنا با انتقال لینک های عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران محل برنامه کتاب امروز سه شنبه 17 اسفند 14000 دیر کتاب کار دادستان تهران برگزار شاد دادستان تهران چهاردهم نفراز غزاری قداز الگذری با هدیه هیئت تقدیر قرادانی کرد.

صالحی دار در ددار داخل دلگوی و شرایط پارسی از جانبازان متصدی دار دادسرای تهران، با ماندیش از صبر و پایمردی عنان دکتر میدان نپرد و تحمل تلخی های جانبازی، اهمیت گسترش خدمت معنوی جهادی دارس ار. ار ازهر کرد تصدیق.

PIAM END