خوزستان 2 روز آینده بالای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 درجهایسنا/خوزستان کارشناس اداره کل هواشناسی خوزستان اجتناب کرده اند پیش دهانه بینی دمای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 درجه به بالا در روزهای دوشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه خبر داد.

علی بندری کسب اطلاعات در مورد وضعیت جوی خوزستان اظهار داشت: هوای ایمن به شبیه به اندازه بالا هفته بر خوزستان تحت سلطه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: به صورت خانه ای شاهد افزایش رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش باران در صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر به ویژه در مناطق جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی خوزستان خواهیم بود.

بندری در عالی واحد این سیستم تلویزیونی اظهار داشت: روزهای دوشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه در برخی عوامل خوزستان دمای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 درجه به بالا پیش دهانه بینی تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام