خورشیدی در ساعت تاریکی آسمان است ۱۰ اردیبهشت می‌گیرد!


در داخل حالی ۱۰ اردیبهشت ماه امسال پدیده خورشیدگرفتگی رخ می‌دهد کدام ممکن است این پدیده در داخل ایران قابل بیانیه نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کشورمان هنگام تاریکی آسمان است رخ می‌دهد.

مهندس مسعود عتیقی، سرپرست صفحه بحث نجوم آماتوری ایران در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، خورشیدگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه گرفتگی را به دلیل جمله رخدادهای مورد آگاه باشید رصدگران تازه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه عکاسان نجومی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نزدیک به گستره کره پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طولانی} در دسترس بودن تکرار خورشیدگرفتگی در داخل خوب قلمرو، بدون در نظر گرفتن آنکه در داخل سالانه بین ۲ به همان اندازه ۵ خورشیدگرفتگی رخ می‌دهد، با این وجود اشخاص حقیقی تا حدودی سودآور به بیانیه این پدیده‌ سکسی آسمانی می‌شوند.

وی یکپارچه داد: روز شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه جاری خورشیدگرفتگی علاقه مند به رخ خواهد داد فاز کوچکی به دلیل جنوبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه جنوبی امریکای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد اقیانوس {آرام} قابل بیانیه بوده، با این وجود در داخل ایران {متاسفانه} دیده نمی‌شود.

عتیقی خاطر آرم کرد: این گرفت در داخل ساعت ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ {دقیقه} به وقت بین المللی تحریک کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش به دلیل ساعت ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ {دقیقه} به زمان گرینویچ بالا می‌پذیرد.

سرپرست صفحه بحث نجوم آماتوری ایران در موضوع چیزهای بی اهمیت این پدیده نجومی، منطقی سازی داد: هنگام کسوف همراه خود قرار ربودن ماه میان پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشیدی، ماه باعث خنک شدن نور روز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه کودک ماه بر روی فاز‌هایی به دلیل کره پایین می‌افتد.

خورشید در تاریکی آسمان ۱۰ اردیبهشت می‌گیرد!

هندسه خورشیدگرفتگی

وی اضافه کرد: خورشیدگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کسوف نزدیک به مرحله تحمل محافظت مهر تابان ماه، در داخل سبک ها “علاقه مند به”، “فشرده”، “حلقوی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “عمومی-حلقوی” رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است شیوع کسوف هنگام ماه نو بوده، {هر} قبلی ابتدای {هر ماه} قمری به توضیحات آموزش خوب کسوف {نداریم}.

عتیقی بازگشت به شد: فضا تکرار {هر} کسوف خوب ساروس (فاصله) نامیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۸ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸ ساعت است؛ با این وجود همانگونه کدام ممکن است ردیابی شد در داخل سالانه کمتر از 2 خور گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت غیر معمول، کمتر از 5 گرفت خورشیدی رخ می‌دهد کدام ممکن است به ساروس‌های مختلف تعلق دارند.

وی خورشیدگرفتگی ۱۰ اردیبهشت ماه 12 ماه جاری را متعلق به ساروس ۱۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین گرفت به دلیل ۷۱ گرفت خورشیدی در داخل این دوران دانست.

سرپرست صفحه بحث نجوم آماتوری ایران همراه خود تاکید بر اینکه هنگام این کسوف، خورشیدی در داخل زمینه صورت فلکی “بره” (حمل) قرار دارد، اظهار کرد: برای رصد خورشیدگرفتگی، حتما نیاز به به دلیل عینک‌های مخصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی رصد خورشیدی بر روی توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایه‌ها (فیلتر) مخصوص سبک ها مایلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه‌ای وجود دارند، بر روی از کیت رصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر استفاده بیشتر از کرد.

عتیقی تاکید کرد: بیانیه بلافاصله خورشیدی برای توجه قابل توجه کشنده ای است.

انتهای پیام