شخصی را برای اداره کردن فاجعه نوروزی در داخل زنجان کنار هم قرار دادن کنیدایسنا/ زنجان مدیرکل {مدیریت} فاجعه استانداری زنجان ذکر شد: تمامی اعضای ستاد {مدیریت} فاجعه در داخل آمادگی فشرده هستند.

صفی الله کرامتی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، نزدیک به آمادگی نوروزی تمامی ادارات {مدیریت} فاجعه استان، اظهار کرد: به تمامی {مدیران} گفته شده است صورت عدم حضور در داخل مرخصی در داخل استان، حتماً در داخل {تعطیلات} شخصی اقدام کنند. سه جانشین برای قرار است به آنها بروند راه اندازی شد تدریجی.

وی همراه خود ابراز امیدواری به همین دلیل اینکه هیچ اتفاق غیرمنتظره ای در داخل استان رخ ندهد، افزود: اگر اتفاقی در داخل استان رخ دهد، تمامی اعضای ستاد {مدیریت} فاجعه استان زنجان اعم به همین دلیل استاندار، ادارات، شهرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در داخل خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت رسانی خواهند بود. افراد.” شهرستان ها خواهد بود، احتمالا.

این پاسخگو برای در داخل ادامه دادن با خاص اینکه همه شما {مدیران} در داخل روزهای تعطیل جانشین شخصی را ادعا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط بندی ها پایان دادن شد، شکسته نشده داد: قالب {مدیریت} فاجعه نوروزی به همین دلیل 28 اسفند رسما تحریک کردن می تواند باشد.

مدیرکل {مدیریت} فاجعه استانداری زنجان خاطرنشان کرد: قالب {مدیریت} فاجعه استانداری زنجان به همین دلیل 25 اسفندماه به راه اندازی شد با این وجود {مدیران} به همان اندازه 28 اسفندماه در داخل استانداری حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان بسیار پاسخگو برای هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب به همان اندازه 15 فروردین ثابت است. .

انتهای پیام