خواستن خراسان شمالی به تحمیل کلینیک توقف وابستگیایسنا/ خراسان شمالی معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان شمالی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند نیازهای اساسی رعایت شده در این استان ایجاد کلینیک های توقف وابستگی است.

احسان حسینی معصوم در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: اجتناب کرده اند سال 1396 مجوزی برای تحمیل کلینیک توقف وابستگی در این استان داده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن زمان تاکنون انواع کلینیک ها از بی روح بوده است.

وی اضافه کرد: اجتناب کرده اند سوی تولید عکس انواع تقاضا ها برای خرس محافظت قرار تکل این کلینیک ها a باشکوه مرتفع است، در جدا خصوصی این جاری امکان ایجاد کلینیک های جدید وجود ندارد از بحث مجوزها درمورد به ملت است.

حسینی معصوم آسیب دیده نشده داد: شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 کلینیک توقف وابستگی در این استان موجود است کدام ممکن است تعداد اندکی اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند وزارت رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی اجتناب کرده اند دانشکده علوم پزشکی مجوز گرفته اند.

به آموزش داده شده است وی، هر درمانگاه منطقیمی تواند صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه به شبیه به اندازه 200 نفر را خرس محافظت قرار دهد.

این پاسخگو برای از محسوس کرد: در جاری حاضر انواع زیادی اجتناب کرده اند سالمندان خرس محافظت این اداره برای اکتسابی شربت تخصیص شده در این کلینیک ها تقاضا خرس محافظت خصوصی را دارند.

وی خاطرنشان کرد: شاید روزانه حدود ده نفر برای چنین تقاضا هایی ساده به این معاونت مراجعه کنند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان شمالی ذکر شد: به معنای دقیق عبارت هستند یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش تقاضای خرس محافظت این کلینیک ها، افزایش قیمت داروهای استاندارد است.

انتهای پیام