خط آسمان روشن ایران و ترکمنستان را در سال اینده پیوند می دهدایسنا/ خراسان رضوی روسای مشترک ایران و ترکمنستان GFT: مشکل ایران و ترکمنستان چیست، وضعیت ایران چیست؟ مشکل کجاست؟ موضوع نویدبخش کجاست گسترش دهید؟

مجید محمد نژاد امروز، 12 اسفند ماه، در نودمین، جلسه، شورای گفتوگوی دولت و بخش خاص، که در اتاق بازرگانی، صنایع، فلزات و کشاورزی خراسان رضوی برگزیده شاد، ایذهار زادهمی زردهم شهیرشیراشیرش. برای بحث مشکلات ایران و ترکمنستان این کشور ایران است، موضوع تعیین تکلیف شاد آست کجاست؟ تعابیر پیشبینی میچود کجاست لینک های میان ایران و ترکمنستان؟

العلاقابر بابای عمر دماریخانه شاوی گیفتواگو ایالت و بخش خراسان رادوئه الادمه الادمه الصراط الصحرش و ترکمن اطلاع رسانی و امور بازرگانی میان 2 کوشور و استانبول منبع نظر برگزاری سالانه 2 منتشر شده در بورس 2 کوشور، طرح مشکل ویسا و تردید به نظر دو تاجر اطاقی بازرگانی، یافتن سند مشترک از ایران و ایران و ایران… .

ما گفتیم: تشکیل جلسه، ارائه اخبار و اطلاعات، آیین نامه اقتصادی و بیانیه پیشنهاد سودمند و مفید میبردعظیم. در عبارت پیشنهاد مطرح شدت دبیرخانه شورا ماوردی همچون مشکل صنایع پایدار جهت محور غرب مبادلات بازرگانی میان ایران و ترکمنستان و چونگی منفعت زفیت گرداش . نقدینگی و توجه به اقتصاد ضایعات نگاه ازهر.

رئیس دبیرخانه شورایی گفتوگوی دولت و بخش خاشوسی خراسان رضوی اوزود: محور غرب مشهد، استان قدرتمند و پاریچی پ ai. 5000 که من ساختم در مشهد است 2800 در محور غرب و پایدار است. سرزمین اصلی، عمار سازمان، صنعت، فلز و تجارت خراسان رضوی 65 دسی سرمایه غزاری، سوره گرفت، مشهد، محور انجم غربی، شاده، و 33 دسی، کلیه صنایع سردیه غزاری، آستان نیز، اصطبل، ناحیه ارین.

لبافی آدم داد: همشنین 70 روز و یکی از آنها صنعت من مشهد است، محور غرب قراف غرفه کا را بپیچید، آنجا که عمار است، منسوب به هر یک از دو استان 45 روزه، صنایع را شمیل میچود. 60 ساعت فعال صنعتی در مشهد و 40 ساعت فعالیت صنعتی فعال در استانبول نز در محور غربی شدت وضعیت.

استفاده از مشخصات چنگی، فایده یک منبع جامع، یک منبع جامع چیست؟

PIAM END