خطیب زاده: آفریقا جایگاه قابل توجه در داخل پوشش بین المللی متعادل ایران دارد


سخنگوی وزارت امور خارجه در داخل گزارشی در داخل توئیتر دانستن درباره بازدید شخصی به سنگال تاکید کرد: قاره آفریقا در داخل پوشش بین المللی متوازن جمهوری اسلامی ایران به دلیل مکان قابل توجه برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در داخل توییتی نوشت:

در داخل ابتدای سفرم به آفریقا، به دلیل سنگال، دروازه غرب آفریقا دیدن کردم.

در کل این بازدید، من خواهم کرد همراه خود افسران ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران محله مدنی در داخل جزیره گور جلب رضایت کردم کدام ممکن است ادای احترام به جنایات وحشیانه دوران برده {داری} غرب بود.

قاره آفریقا جایگاه قابل توجه در داخل پوشش بین المللی متوازن جمهوری اسلامی ایران دارد.

خطیب زاده: آفریقا جایگاه استثنایی در سیاست خارجی متعادل ایران دارد

انتهای پیام