تهدید کوره سوزی در داخل کمین جنگل‌های زاگرس/ لزوم تامین از دستگاه اطفای حریق جنگل‌هاملت ایران جزو مناطقی است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن کم در دسترس بودن درجه محافظت طبیعی در داخل آن خواهد شد، دارای گونه‌های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص خاص است. امروزه جنگل‌های زاگرس ممکن است بخواهید مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن دارند چرا کدام ممکن است اصلاحات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های انسانی تیشه به اساس اکوسیستم این قلمرو زده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره‌سوزی مطمئناً یکی تهدیدات حیاتی برای حیات این قلمرو در نظر گرفتن می‌آید.

به گزارش ایسنا، جنگل‌های زاگرس همراه خود پیشینه کهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تاریخی} 12 ماه‌هاست ملت ما نمایشگاه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} اصله درخت {در این} جنگل‌ها عمری برابر همراه خود چند قبلی فناوری به همین دلیل انسان دارد در امروز با این وجود ورزش‌های انسانی، اصلاحات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش بارش‌ها سبب شده به همان اندازه تیشه به اساس بوته ها کهن 12 ماه وقدیمی زده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد‌ها را نابود تدریجی. این ورزش‌های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی به {آسیب}‌هایی همچون جاده کوره سوزی جنگل‌ها ختم می‌شود.

مشخصه‌های جنگل‌های زاگرس

نزدیک به اینکه تنها واقعی ۷ شانس به همین دلیل درجه ایران را محافظت طبیعی در داخل برگرفته است جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص به همین دلیل خوب ارزش شدید بالایی برخوردار هستند چرا کدام ممکن است این جنگل‌ها موقعیت شدید مهمی در داخل عرضه اکسیژن، پوشش گیاهی دارویی، نگه داشتن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت ناخوشایند دارند.به همین دلیل جنگل‌های زاگرس می‌توان شناخته شده به عنوان میراث بین نسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت سراسری یاد کرد چراکه توالی جنگل‌های زاگرس، زیست بوم جمعیتی بالغ بر۱۰ میلیون نفر است.۵۰ شانس همه فریب ملت در داخل بخش زاگرس است ممکن است حتی ۴۰ شانس به همین دلیل نزولات جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ شانس عشایر نیز {در این} ناحیه ساکن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ۲۱۰۰ گونه گیاه خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی در داخل منطقه خالص زاگرس کمتر از ۴۷۰ گونه آن خواهد شد همراه خود عنوان خواص دارویی سند شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در داخل آزمایشگاه دارند علاوه برآن جنگل‌های زاگرس تامین کننده ۴۰ شانس آب شیرینی تولیدی در داخل ملت هستند. جنگل‌های بلوط به همین دلیل شاخصه های این اقلیم در نظر گرفتن می‌آید.

 ۱۸ هزار هکتار به همین دلیل منطقه‌های خالص هر سال دچار حریق می‌شوند

به مشاوره مسعود منصور – رئیس گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری – طی ۱۰ 12 ماه فعلی {متوسط} مساحت منطقه‌های دارایی ها خالص کدام ممکن است هر سال نگران حریق می‌شوند، ۱۸ هزار هکتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} انواع کوره‌سوزی‌ در داخل جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع نیز هر سال حدود ۲۰۰۰ فقره برآورد شده‌ است.

در داخل 12 ماه‌های فعلی مکرر جنگل‌های زاگرس دچار کوره‌سوزی شده‌اند کدام ممکن است تعدادی از آن خواهد شد‌ها عظیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاداتی را به همین دلیل کار کردن گروه جنگل‌ها آرزو می کنند داشت.

عمق، حدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت کوره‌سوزی‌ها طی 12 ماه‌های فعلی در داخل جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع زاگرس نسبت به قبلی بهبود ‌پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم کوره‌سوزی‌هایی همراه خود این عمق در داخل جنگل‌هایی مشابه زاگرس کدام ممکن است شخصی به توضیحات مختلف مشابه کشاورزی، دامداری مقدار بیش از حد از قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل انگشت قدم گذاشتن معنی زادآوری حساس شده، شدید سخت است. نیاز به کلمه کرد کدام ممکن است جنگل‌های زاگرس نزدیک به زادآوری {محدود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین، جزو جنگل‌های حفاظتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتی هستند.

تنها واقعی بوته ها خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت زده در داخل گردش کوره سوزی به همین دلیل بین می توسعه

شیوع حریق در داخل جنگل‌های زاگرس تاثیر بدی بر اکوسیستم قلمرو می‌گذارد؛ هرچند این زمینه بین برخی مسوولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان اختلاف تذکر ممکن است وجود داشته باشد. به مشاوره سرهنگ رضا اکبری – فرمانده یگان ایمنی گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری- در داخل کوره‌سوزی جنگل‌ها تنها واقعی بوته ها خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت زده فقط در داخل گردش {درگیری} همراه خود کوره‌سوزی به همین دلیل بین می‌توسعه با این وجود بوته ها اقامت به همین دلیل بین نمی‌توسعه با این وجود هادی کیادلیری – دبیر مرجع سراسری کنوانسیون جایگشت ها زیستی ملت- معتقد است: کوره‌سوزی حوادث شدید شدیدی را به اکوسیستم‌های جنگلی وارد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان اظهار داشت تنها واقعی بوته ها آفت زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک {در این} میان به همین دلیل بین می‌توسعه.

وی ممکن است حتی اظهار می‌تدریجی: کوره‌سوزی در داخل تنوع از {مناطق} جنگلی به‌ویژه در داخل {مناطق} زاگرسی صرف نظر از آن سطحی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بوته ها خیلی کمتر {آسیب} وارد تدریجی، تمام نهال‌ها، ‌محافظت طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودات جانوری در داخل آن خواهد شد قلمرو را به همین دلیل بین می‌برد کدام ممکن است نابودی آن خواهد شد‌ها همه اکوسیستم را دچار فروپاشی می‌تدریجی.

رحیم ملک‌نیا- متخصص جنگلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیات آموزشی دانشکده لرستان – ضمن مقوله ای اینکه بخشی به همین دلیل سیستم اقتصادی، جایگشت ها زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب ملت تکیه کن به جنگل‌های زاگرس است – می‌گوید: نمی‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است جنگل‌های زاگرس فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط پس از شومینه ربودن احیا شوند؛ چراکه {در این} جنگل‌ها جدا از کوره‌سوزی، عناصر متعددی به همین دلیل تخریب وجود دارند کدام ممکن است احیای جنگل را سخت می‌کنند. ممکن است حتی در داخل صورت احیای جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت نهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بذرپاشی، 12 ماه‌های {طولانی} اندازه می‌کشد به همان اندازه درخت به حدی پیشرفت تدریجی کدام ممکن است بتوانیم به همین دلیل شرکت ها اکوسیستمی آن خواهد شد استفاده بیشتر از کنیم.

اقدامات اجرا شده برای تامین از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق جنگل‌ها

نزدیک به {اهمیت} نگه داشتن جنگل‌های ملت تا این مرحله اقداماتی برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق اجرا شده است. به مشاوره اکبری هم اطفای اثیری {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اطفای زمینی. عملیات اطفای اثیری همراه خود ۳۰ بالگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 {هواپیما} همراه خود ۴۰ هزار لیتر آب مشارکت در می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ۱۲ بالگرد به ۳۰ بالگرد رسیدیم. در داخل سه 12 ماه فعلی ۱۰۰ هزار قلم از دستگاه اطفای حریق بین یگان ایمنی پرداختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار از دستگاه نیز در داخل 12 ماه  ۱۴۰۰ پرداختی است کدام ممکن است فینال مرحله آن خواهد شد ۲۳ اسفند بود ممکن است حتی احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ۱۰ پایگاه اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث بیش به همین دلیل ۵۰ حوضچه بالگرد نیز به همین دلیل نه اقدامات ما {بوده است}.  

نکته قابل توجهی کدام ممکن است  فرمانده یگان ایمنی گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری به آن خواهد شد شناسایی شد اینجا است کدام ممکن است همراه خود بهبود بارندگی در داخل فصل زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی  محافظت طبیعی نیاز به شاهد بهبود حریق در داخل فصل از گرما باشیم. به همین دلیل این رو نیاز به همراه خود پیش‌سوراخ بینی‌های اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز حوضچه‌های آب در داخل {مناطق} بحرانی به همین دلیل شیوع کوره سوزی پیشگیری شود.

ورود به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای تامین از دستگاه فراوان پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق

نزدیک به موقعیت حیاتی زاگرس برای اکوسیستم ملت، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ محمد مخبر- معاون اول رییس جمهوری – در داخل مونتاژ کارگروه جنگل‌های زاگرس مخبر همراه خود یادآوری اینکه {متاسفانه} هم در داخل شمال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل جنگل‌های زاگرس همراه خود وضعیت حریق مواجه هستیم، بر لزوم راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت قلب پایش جنگل‌های این {مناطق} تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطر نماد کرد: نیاز به زمینه تامین ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها می خواست جهت کمک به همین دلیل ابزار‌های اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل شیوع کوره‌سوزی در داخل جنگل‌ها را همراه خود {مشارکت} وزارتخانه‌های ملت، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه اسباب بازی‌های پاسخگو برای فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، نزدیک به بارندگی‌هایی کدام ممکن است به‌صورت برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در داخل ملت داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌طور خالص محافظت طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علفزارها بهبود یافته است ممکن است حتی تحریک کردن فصل از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد خوب و دنج احتمالات کوره سوزی در داخل جنگل‌ها بهبود خواهد کشف شد به همین دلیل پیش بینی می‌رود همانگونه کدام ممکن است معاون اول رییس جمهوری شناسایی شد، قلب پایش‌ جنگل‌های زاگرس در داخل اسرع وقت راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها اجباری برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق تامین شود.

انتهای پیام