خطرات کروموزوم های جنسی اضافی برای پسرها چیست؟محققان دانشکده کمبریج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده اکستر در بریتانیا دریافتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر پانصد شخص خوب نفر دارای کروموزوم جنسی اضافی است کدام ممکن است آنها را اختراع نشده خطر بیشتری برای ابتلا به چندین بیماری رایج وضعیت ها.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند تیکروموزوم های جنسی، جنسیت آلی ما را تصمیم گیری می کنند. پسرها به طور در عمق دارای خوب کروموزوم X را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کروموزوم Y هستند، در حالی کدام ممکن است دختران دارای 2 کروموزوم X هستند. در جدا خصوصی این جاری برخی اجتناب کرده اند پسرها خوب کروموزوم X هر دو Y اضافی نیز دارند، یعنی “XXY هر دو XYY”. به معنای دقیق عبارت هستند اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است با درجه آزمایش ژنتیک نمی توان برای سرعت آن را تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل داد. مردانی کدام ممکن است کروموزوم X اضافی دارند، گاهی در تحقیقات بلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناباروری تعیین می شوند، در جدا خصوصی این جاری اصولاً آنها اجتناب کرده اند وضعیت خصوصی بی اطلاع هستند. مردانی کدام ممکن است کروموزوم Y اضافی دارند نیز در دوران کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ تمدید شده‌تر هستند، در جدا خصوصی این جاری در هر مورد تولید عکس هیچ عملکرد فیزیکی مشخصی ندارند.

خوب تحقیق جدید توسط محققان دانشکده‌های کمبریج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکستر آرم می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر پانصد شخص خوب نفر می‌تواند حامل کروموزوم X هر دو Y اضافی باشد کدام ممکن است اصولاً آنها بیهوش هستند، در جدا خصوصی این جاری این موضوع آنها را اختراع نشده خطر قرار می‌دهد. دیابت نوع این 2، آترواسکلروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترومبوز / لخته خون.

آترواسکلروز هر دو تصلب شرایین هر دو آترواسکلروز شناسایی بیماری عروق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم آترواسکلروز است کدام ممکن است در جدا خصوصی رسوب لیپیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول زیرین در دیواره خانه شریان های متداولو غول پیکر خاص تبدیل می تواند.

در این تحقیق، محققان داده های ژنتیکی بیش اجتناب کرده اند 200000 شخص بریتانیایی چهل به شبیه به اندازه 70 ساله را اجتناب کرده اند پایگاه داده پزشکی بریتانیا ترکیب کردن آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی کردند. 356 نفر اجتناب کرده اند آنها دارای خوب کروموزوم X اضافی هر دو خوب کروموزوم Y اضافی بودند.

تنها انواع به سختی اجتناب کرده اند این پسرها در تاریخچه پزشکی خصوصی ناهنجاری کروموزومی پزشکی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر 4 شخص کمتر اجتناب کرده اند خوب نفر (23%) XXY را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خوب نفر اجتناب کرده اند 143 شخص (صفر.7%) دارای XYY (صفر.7%) بودند. مبتلا شده بودند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عارضه از آنها تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل گرفت.

محققان بریتانیایی در جدا خصوصی ترکیب کردن کردن داده های ژنتیکی در جدا خصوصی داده های بهداشتی پایگاه داده پزشکی بریتانیا دریافتند کدام ممکن است احتمال ابتلا به مشکلات مونتاژ مثلی، اجتناب کرده اند جمله سه برابر خطر بلوغ تاخیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 برابر خطر ناباروری، در پسرها تحت تأثیر XXY اصولاً اجتناب کرده اند سایرین است. این پسرها علاوه بر این درجه تستوسترون پایینی در خون خصوصی داشتند، در جدا خصوصی این جاری اختراع کردن مونتاژ مثل در پسرها XYY خالص به وجود می آورد.

پسرها تحت تأثیر XXY هر دو XYY اختراع نشده افزایش خطر ابتلا به مشکلات مختلف بهزیستی قرار داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه برابر اصولاً اختراع نشده ابتلا به دیابت نوع این 2، شش برابر اصولاً اختراع نشده ترومبوز وریدی، سه برابر اصولاً احتمال ابتلا به آمبولی ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 برابر اصولاً اختراع نشده خطر ابتلا به بیماری مزمن بودند. بیماری انسدادی ریه بیماری ریه (COPD).

در جدا خصوصی این جاری، خاص نیست کدام ممکن است چرا خوب کروموزوم اضافی باید خطر ابتلا به این بیماری ها را در پسرها افزایش دهد، هر دو اینکه چرا این خطرات a باشکوه درست مثل هستند، صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه کدام کروموزوم جنسی تکرار تبدیل می تواند.

دکتر یاجی ژائو، دانشجوی اپیدمیولوژی در شورای تحقیقات پزشکی دانشکده کمبریج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده بی نظیر این تحقیق، اظهار داشت: «اگرچه انواع قابل توجهی اجتناب کرده اند پسرها حامل خوب کروموزوم جنسی اضافی هستند، احتمالاً انواع به سختی اجتناب کرده اند آن آگاه هستند. این کروموزوم‌های اضافی آرم دادن بر آن دارد نسبت به چندین بیماری متابولیک، عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفسی رایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌هایی کدام ممکن است می‌توان اجتناب کرده اند آن‌ها پیشگیری کرد، خطر a باشکوه بیشتری دارند.

پروفسور کن اونگ، یکی تولید عکس اجتناب کرده اند محققان دانشکده کمبریج می گوید: آزمایش ژنتیکی ممکن است ساده ناهنجاری های کروموزومی را تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل دهد، متعاقباً وجود XXY را انتخاب کنید و انتخاب کنید XYY در آزمایش مردانی کدام ممکن است به دکتر خصوصی مراجعه می کنند، احتمالا امکان پذیر است.

انتهای پیام/