خراسان شمالی، مزبان، معاون علمی و فنوری، سرپرست حضارایسنا/ خراسان شمالی رئیس پارک علم و فنوری خراسان شمالی ایز سفر یاکوروزه سورنا ستاری معاون علمی و فنوری رئیس عمومی به آستان خبر داد.

مهران گرمهای، گفتار با ایسنا، مرجع با انکه معاون علمی و فناوری مسئول مخاطبان فردا 14 اسفندماه آستان سفر می کند گزارش: علی خیرالدین معاون فنوری و نواری و وزرا. از دکتر

راه به آدم داد: هدف سفر به بازد است، جایی که می توانید محصولات مرکز نوره دانشگاه بجنورد، افتتاحیه پردیس و بازد را ببینید، جایی که شرکت خود را خواهید دید.

اعلامیه کردی: در انتظار سفر دو مسئول کوشاری، حوزه علم و فناوری در آستان، حفاظت جدید، به عنوان یک شرکت، این ساختار آستان آستان است.

و کردها را اضافه کردیم: بازید از نمایشگاه، محصولات مرکز دانشگاه نوری بجنورد، افتتاح مرکز نوری و بازد به عنوان یکی از پایدارترین دانشگاه علوم خراسان شمالی، بازید به عنوان مرکز رشد دانشگاه آزاد شهرک. شعر اسلامی بجناد ازهر سفر شما کجاست؟

PIAM END