خراسان رضوی تنها استانی است کدام ممکن است کمترین آزادراه را داردایسنا/ خراسان رضوی مشاور ناخن ها گناباد در شورای اسلامی اظهار داشت: خراسان رضوی تنها استانی است کدام ممکن است در جدا خصوصی 2 ملت مرز مشترک دارد در جدا خصوصی این جاری مختصر ترین آزادراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه بزرگراه را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های ملت اجتناب کرده اند کم ورود ترین هاست.

ظهر در امروز ششم مردادماه در مراسم معارفه مدیرکل جدید بار بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خراسان، محمد صفایی اظهار داشت: در جدا خصوصی امتحان کنید نقشه ایران متوجه می شویم کدام ممکن است تراکم بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه ها در ایران اصولاً است. غرب. در ایران نسبت به شرق یکی اجتناب کرده اند توضیحات این موضوع این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است سال‌هاست انتخاب‌گیری همواره معطوف به غرب ایران بوده است.

مشاور ناخن ها گناباد در شورای اسلامی افزود: اگر وجود حرم امام رضا نبود، وضعیت خراسان رضوی اجتناب کرده اند سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان هم از برجسته است تر بود. امیدوارم ملاحظه به این استان اصولاً شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد رشد راه های مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریان های حیاتی قلمرو باشیم.

علاوه بر این جواد خدایی معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: وضعیت راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خراسان رضوی در جدا خصوصی ملاحظه به تردد زائران امام رضا(ع) رو به رشد است. در جدا خصوصی این جاری اقتصاد خراسان رضوی نیازمند ملاحظه ویژه است. در جاری حاضر حدود 4 هزار کیلومتر اجتناب کرده اند 5 هزار کیلومتر راه خراسان رضوی نیازمند تدابیر ویژه است. خوشبختانه بر اندیشه عالی ساختار عالی فوریتی نهضت بهسازی راه های استان اذیت کردن شده است کدام ممکن است امیدوارم در ماه های آینده نتیجه آن برای همه ناخن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران امام رضا (ع) احساس شود.

جعفر شهامت رئیس جدید مدیریت راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خراسان رضوی نیز در جدا خصوصی اشاره به اینکه بازی هایی کدام ممکن است برای بهسازی راه های استان اذیت کردن شده است را در جدا خصوصی قوت یکپارچه خواهیم داد، خاطرنشان کرد: بهسازی درجه راه های خراسان رضوی در جاری انجام است. خواستن این این سیستم هاست. سه ماه برای جدا هم توصیه سازی ساختار بهسازی بزرگراه ها برای نوروز خوب است.

وی یکپارچه داد: کمیت آسفالت خراسان رضوی باید حداقل این 2 برابر سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود پانصد هزار تن باشد. علاوه بر این بهسازی معابر 473 روستای بالای 20 خانواده استان نیازمند کار بزرگی است کدام ممکن است در جدا خصوصی تامین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت خواستن ها انجام خواهد بود.

در تمدید شده مدت این مراسم ابراهیم نصری تادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفر شهامت ایجاد شده است چون مدیران کل جدید راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خراسان رضوی منصوب شدند.

انتهای پیام