خدابخشی: جانم را دادم به شبیه به اندازه به کارمندان سراسری کاراته برسمسراسری پوش وزن هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 کیلوگرم کاراته ایران اظهار داشت: تمام تلاشم را می کنم به شبیه به اندازه در مسابقات آتی بهتر از نتیجه را بگیرم به شبیه به اندازه زحمات مربیانم جبران شود.

مهدی خدابخشی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد کسب عنوان نخست مسابقات انتخابی کارمندان سراسری کاراته در وزن منهای هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 کیلوگرم، اظهار کرد: خدا را شکر توانستم بخشی اجتناب کرده اند زحمات مربیانم را کدام ممکن است روز به روز تلاش کشیدند، جبران کنم. شبی برای ممکن است در جدا خصوصی کسب عنوان قهرمانی انتخابی کارمندان سراسری. نزدیک به شبیه به اندازه 6 ماه است کدام ممکن است در اردوی کارمندان سراسری تصویر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه قبلی در کرمانشاه زیر تذکر مربیانم بازی کردم به شبیه به اندازه در جدا خصوصی تمام وجود رسیدگی این مسابقات جدا هم توصیه شوم.

نفر اول برگزیده شده کارمندان سراسری کاراته با توجه به این سیستم های خصوصی در کارمندان سراسری اظهار داشت: انگیزه a باشکوه بالایی رسیدگی این مسابقات داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل بازی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کردم به شبیه به اندازه بهتر از نتایج را کسب کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب قهرمانی شوم. بلوز کارمندان سراسری کاراته. قطعا این توجه انداز را ساده اجتناب کرده اند کف دست نخواهم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم در رویدادهای جلو بهتر از انجام را داشته باشم.

وی افزود: باید منتظر انتخاب کادر فنی کارمندان سراسری رسیدگی مسابقات باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر صورت کشتی می کنم، قطعا برای کسب بهتر از نتیجه به تاتامی خواهم بالا خورد. تمام تلاشم را می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه را به خدا می سپارم.

خدابخشی در جدا خصوصی اشاره به مرحله بالای مسابقات انتخابی کارمندان سراسری اظهار داشت: در هر وزن 3 هر دو 4 نفر کدام ممکن است بهتر از های ایران بودند به میدان رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعا حضور در کارمندان سراسری برای همه دردسرساز بود. افرادی کدام ممکن است در این مسابقه تصویر کردند جزو بهتر از های جهان بودند. در قبلی اجتناب کرده اند المپیک واقعا رقبا بین ما برای حضور در کارمندان سراسری اصولاً بود به شبیه به اندازه اینکه به در تذکر گرفته شده رقبای خارجی باشیم. حضور در کارمندان سراسری کاراته در جدا خصوصی حضور بهتر از های کاراته واقعا دردسرساز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده جایگاه کاراته ایران است.

وی در تمدید شده مدت در جدا خصوصی تشکر اجتناب کرده اند کادر فنی کارمندان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم خصوصی اظهار داشت: در جدا با زحماتی کدام ممکن است سرمربی کارمندان سراسری برای جوانان انجام می دهد، آرزو می کنم اجتناب کرده اند مربیانم درک حیدری، فرهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاتمی تشکر کنم کدام ممکن است در تمامی مراحل برای ممکن است تلاش کشیدند. راه قابل دستیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است نشاط خوش بینانه داد. امیدوارم بتوانم این زحمات را در جدا خصوصی کسب بهتر از نتیجه جبران کنم.

انتهای پیام