یادآوری جذاب حسن خان محمدی به دلیل علی پروین در داخل جاری برخورد همراه با او در داخل رختکن!شرکت کننده سابق پرسپولیس می گوید در داخل {فوتبال} ایران به گروه الهام توجهی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که علت گیمرها سطح عالی تربیت نمی شوند.

حسن خان محمدی در داخل ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری {دانشجویان} ایران به دلیل {شرایط} {فوتبال} ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند {خاطرات} شخصی به دلیل روزهای تفریحی در داخل خدمه پرسپولیس ذکر شد. وی همراه خود مقوله ای یادآوری ای جذاب به دلیل علی پروین ذکر شد کدام ممکن است اسطوره پرسپولیس از هر نظر نمی خواست ببازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که علت بعد به دلیل باخت اینقدر آزرده بود.

ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی حسن خان محمدی همراه خود خبرگزاری اسلامی {دانشجویان} را در داخل یکپارچه می خوانید:

* ابتدا می خواهیم دانستن درباره {فوتبال} ایران صحبت کنیم. من خواهم کرد 12 ماه ها {فوتبال} تفریحی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم شناخته شده به عنوان معلم تفریحی می کنم. {شرایط} {فوتبال} ایران را راه به تجزیه و تحلیل می کنید؟

{متاسفانه} در داخل {فوتبال} ایران {مدیران} خوبی {نبودند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان دید خوبی به این فعالیت های ورزشی نداشتند. نیاز به ببینیم به دلیل {فوتبال} چه می خواهیم. {فوتبال} ورزشی است کدام ممکن است برای گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند تماشاگران جادو و زمان گذشته به ارمغان می آورد. اگر ادعا به به ساده آرزو می کنند نتیجه نهایی باشیم، نیاز به شغل شخصی را بدانیم. ما چنین مشکلاتی را برای خودمان رفع نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیانی را آوردیم کدام ممکن است ربطی به {فوتبال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ما نداشتند. در آینده آقای قیروش برای کلاچ {امتیاز} خدمه سراسری به {فوتبال} ایران به اینجا رسید. از نظر من کی رویکرد معلم بزرگی بود با این وجود خواه یا نه به دلیل {فوتبال} ایران بهره می برد؟ کل شما این امتیازات را جدا هم بگذارید می بینید کدام ممکن است گیج شده ایم. در داخل {فوتبال} عامه پسند هم همینطور است.

به تذکر بدست آورده اید در داخل {فوتبال} الهام تمرکز بر خوبی {نداریم}؟

9، در داخل {فوتبال} الهام هم گل {نداریم}. ما نمی دانیم به دلیل {فوتبال} چه می خواهیم. وقتی با بیرون تمرکز بر برای {فوتبال} الهام بخش می کنیم، نتیجه نهایی این می تواند کدام ممکن است گیمرها خارج از کشور می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ما کارساز معمولاً نیست. {فوتبال} ما {در حال حاضر} به ساده در داخل کلاس سراسری سودآور است چون گیمرها سطح عالی در داخل خدمه سراسری در داخل خدمه سراسری تفریحی می کنند. در داخل {فوتبال} عامه پسند ما با بیرون گل تفریحی می کنیم. الان از هر نظر معلوم معمولاً نیست {فوتبال} ما کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مکان {می رود}. اگر می بینید در داخل رنکینگ فیفا {شرایط} خوبی {داریم} به این علت است کدام ممکن است گیمرها خوبی در داخل خدمه سراسری {داریم} کدام ممکن است می توانند به خدمه سراسری پشتیبانی کنند.

* شناخته شده به عنوان معلم کدام ممکن است روی ایده ها مقدماتی {فوتبال} {کار} می کنید، چه امکاناتی {در این} کلاس خواستن دارید؟

وضعیت غالب {فوتبال} عامه پسند {وجود ندارد} کلمه است. گیمرها خدمه های غالب ممکن است بخواهید کلمه دارند در نتیجه اگر به قرار است به آنها بروند معامله با شود می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است گیمرها باکیفیتی به دلیل این خدمه های غالب بیرون از در بیایند. بسیار مهم اینجا است کدام ممکن است مربیان ما به این پرس و جو {پاسخ} دهند کدام ممکن است خواه یا نه {فوتبال} در داخل افکار قرار است به آنها بروند {جایی} دارد هر دو 9؟ مخصوصاً در نظر گرفته شده می کنند {فوتبال} الهام احتمالاً ممکن است به خدمه اول پشتیبانی تدریجی هر دو خیر؟ اگر روی {فوتبال} الهام موقعیت گرفتن کنید، در داخل بلند مدت می توانید موثرترین گیمرها را تربیت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل قرار است به آنها بروند سودآوری کنید. متعاقباً از نظر من موثرترین مربیان نیاز به در داخل کلاس الهام {کار} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تربیت دقیق گیمرها دردسر کنند. {متاسفانه} اینطور معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما در داخل {فوتبال} الهام آرزو می کنند نتیجه نهایی هستند. این مسائل گاهی باعث می تواند در داخل خدمه های سراسری ببینیم کدام ممکن است شرکت کننده نوازش بلد معمولاً نیست چون به دلیل کودکی ایده ها را یاد نگرفته است.

* کمی فقط در موضوع خودتان صحبت کنید. راه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مکان وارد {فوتبال} از حداکثر؟

زمان ما پایین های خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جهان جوادیه تهران کل شما روی آسفالت {فوتبال} تفریحی می کردند. آن قرار است زمان روی آسفالت {فوتبال} تفریحی می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالیست شدیم. الان متاسفم {مناطق} جنوبی تهران محل قرارگیری مناسبی برای لذت بردن جوانان {وجود ندارد}. در داخل زمان ما {هر} جا کدام ممکن است بخواهیم برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی کنیم به دلیل ما پول نقد نمی خواهند با این وجود الان {هر} کودک ای کدام ممکن است {جایی} {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی می تدریجی نیاز به پول نقد بدهد. {به همین دلیل است} کدام ممکن است گیمرها {در حال حاضر} ممکن است به طور اضافی مالی برای تیز کردن برای توسعه نداشته باشند. الان در داخل مناطقی درست مثل یاغچی آباد، نازی آباد هر دو جوادیه شاهد پایین های {فوتبال} زیادی نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها تا حد زیادی به تفریحی های کامپیوتر ای علاقه مند به دارند. نگاه به گذشته فوتبالیست های زیادی به دلیل این {مناطق} همراه خود {فوتبال} ایران شناخته شده می شدند با این وجود اکنون خبری به دلیل حضور فوتبالیست های این {مناطق} معمولاً نیست. من شخصاً رسماً کارم را در داخل تجهیزات گلف شریعتی یاغچی آباد برخاستن کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به آنجا رفتم هیچکس به دلیل من خواهم کرد پول نقد نخواست.

* بعد به دلیل آن قرار است چطور به پرسپولیس رسیدی؟

به دلیل آنجا به خدمه شاهین رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس کودکان و جوانان برای آن قرار است خدمه تفریحی کردم. بعد به دلیل آن قرار است دوران سربازی را در داخل نادی فاتح گذراندم، بعد همه چیز دوباره به نادی بهمن برگشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به پرسپولیس آمدم.

* آقای پروین روزی کدام ممکن است قرار بود به پرسپولیس بیاید همراه خود بدست آورده اید مذاکره کرد؟

او می رود در داخل fidgeting با استقلال کدام ممکن است شناخته شده به عنوان فینال برگزار شد به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن قابل توجه خوبی داشت. بعد به دلیل آن قرار است {مسابقه} به دلیل تجهیزات گلف های زیادی سریع داشتم با این وجود به این علت به این خدمه آمدم کدام ممکن است می خواستم برای پرسپولیس تفریحی کنم. یادم می آید بعد به دلیل فینال تفریحی آنقدر تخلیه بودم کدام ممکن است برای مقابله با رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابم برد. صبح کدام ممکن است به دلیل خواب {بیدار} شدم، متوجه شدم کدام ممکن است 113 تصمیم بی {پاسخ} اکتسابی کرده ام، در نتیجه تلفن همراه همراهم خاموش است. بعد به دلیل آن قرار است متوجه شدم تجهیزات گلف هایی مربوط به استقلال، پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب آهن همراه خود من خواهم کرد تصمیم گرفتند. وقتی تصمیم‌های بی‌{پاسخ} را می‌دیدم، همه چیز دوباره تجهیزات گلف زوپهان تصمیم گرفت، جوابشان را دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند برای عالی فصل 70 میلیون تومان حقوق می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو به من خواهم کرد می‌دهند. این سریع برای 12 ماه 79. با این وجود من خواهم کرد جوابی به قرار است به آنها بروند ندادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظار ماندم به همان اندازه پرسپولیس همه چیز دوباره همراه خود من خواهم کرد تصمیم بگیرد. اکنون نیست به مبالغ تجهیزات گلف زوپهان در نظر گرفته شده {نکردم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قراردادی 10 میلیون تومانی به پرسپولیس پیوستم. در داخل آن قرار است زمان به آقای عابدینی مدیرعامل وقت پرسپولیس گفتم کدام ممکن است به دلیل تجهیزات گلف زوپاهان پیشنهادی اکتسابی کرده ام با این وجود نیاز دارم در داخل پرسپولیس تفریحی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که علت قراردادم را امضا کردم. بعد همه چیز دوباره همراه خود من خواهم کرد تصمیم گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند چرا به زوپاهان نیامدی؟ پول نقد خوبی دادیم با این وجود گفتم پرسپولیس را واقعاً دوست دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که علت به این خدمه آمدم.

* مخصوصاً در داخل زمان استقلال سریع داشتید؟

آره! با این وجود پاسخ این است تلفنشان را ندادم چون در داخل فینال تفریحی خدمه {فوتبال} بهمن خیلی کیفیت بالا {کار} کردم، به دلیل اکثر تجهیزات گلف ها به من خواهم کرد دادند. در داخل 12 ماه اول قراردادم همراه خود پرسپولیس، برای 12 ماه دوم 15 میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای 12 ماه {سوم} 18 میلیون تومان قرارداد بستم، مخصوصاً در داخل کامل به اندازه گیری فصل فلز پول نقد نگرفتم. به دلیل سه 12 ماه

* به دلیل فوتبالیست هایی بودید کدام ممکن است خیلی زود {فوتبال} را جدا گذاشتید؟ علتش چه بود؟

مطمئنا، 94 fidgeting با خدمه پرسپولیس مشارکت در دادم. در پایان به عنوان یک نتیجه مصدومیت اکنون نیست نتوانستم به {فوتبال} یکپارچه {دهم}. دکتر به من خواهم کرد ذکر شد کدام ممکن است نیاز به {فوتبال} را جدا بگذارم چون مسئله زانو من حتی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر نیستم یکپارچه {دهم}.

* می خواهیم به دلیل {خاطرات} علی پروین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطراتی رختکن برای او می رود رخ داد رئوس مطالب کنیم. چه یک چیز به دلیل او می رود به یاد دارید؟

علی پروین نتوانست این باخت را تحمل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر برای او می رود قابل توجه عظیم به احتمال زیاد خواهد بود. با این وجود پرسپولیس در داخل حضور من خواهم کرد 4 تفریحی را باخت. یادم هست عالی {مسابقه} را باختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق بعد به دلیل {مسابقه} به رختکن رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن توالت شدم. آقا پروین هم کنار هم قرار دادن جابجایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عصبانیت {گوشه} ای نشست. وقتی آقا پروین به رختکن به اینجا رسید، هیچکس جرات حرف زدن {نداشت}. مخصوصاً وقتی خدمه می باخت، {شرایط} رختکن خیلی عجیب و غریب بود. با این وجود دوش بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {لحظه ای} کدام ممکن است وارد کابینت شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس مجلسی هایم را در داخل آوردم متوجه آقا پروین شدم. کمی فقط استقامت کردم دیدم آقا پروین بلند نمی شود و خارج از منزل نمی آید. پس دلم را به اقیانوس انداختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جلوی آقا پروین حرکت کردم به همان اندازه به بیت المال بروم. آقا پروین همراه خود دیدن من خواهم کرد همراه خود لحن عجیبی ذکر شد: ببین آقا غسل کرده! آقا پروین انتظار بود عالی نفر را بگیرد. در داخل آن قرار است زمان او می رود بهانه ای برای صحبت همراه خود من خواهم کرد داشت. من خواهم کرد هم بعد لباس مجلسی می پوشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث شد هم تیمی هایم مرا {زیر} انگشتان پا بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند {هر} جا دیدند اتاق استراحت کنار هم قرار دادن است، لطفا دوش بگیر. حالا کریم باقری {هر} وقت من خواهم کرد را می بیند همین حرف را می زند.

یادآوری ای به دلیل مسابقه دربی در داخل افکار تان دارید؟

یادم هست در داخل دربی کدام ممکن است عالی بر a 0 شکست خوردیم، از قبل قرار بود تفریحی کنم، با این وجود هیچ ایده ای چه شد کدام ممکن است به آقای پروین گفتند هادی مهدوی کیا برای من خواهم کرد تفریحی می تدریجی. همین اتفاق باعث شد کدام ممکن است آقای پروین بعد به دلیل باخت به اطرافیانش بگوید: «در موجود است این هم شرکت کننده تعویض است.» من خواهم کرد فوری متوجه شدم کدام ممکن است ادعا به تفریحی کنم با این وجود هیچ ایده ای چرا تفریحی {نکردم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تفریحی را باخت این یادآوری برای مدت زمان بسیار طولانی در داخل افکار من خواهم کرد {می ماند}.

انتهای پیام